Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 26/05/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 26/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4256/2008 de 22 de maig

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 26 de maig de 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  26 de maig de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de maig de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei d'Ingressos-

3         Donar compte de la sentència núm. 76/2008 dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm.10 de Barcelona en el recurs número 577/2006.

4         Donar compte de la sentència núm. 51/2008 dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs número 424/2006.

5         Donar compte de la interlocutòria del  Jutjat contenciós-administratiu núm. 14 de Barcelona que desestima l'incident d'execució de Sentència dictada en el procediment 337/2000.

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Adjudicació del subministrament de material d'oficina i informàtic no inventariable

7         Adjudicar l'adquisició de 6 scúters i 2 motocicletes per la Policia Local.

8         Adjudicació del servei de dinamització de dos punts omnia i d'un telecentre.

           -Servei de Recursos Humans-

9         Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap del servei de Participació Ciutadana, de l'àrea de Presidència, lliure designació.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

10        Aprovar el conveni  regulador de la subvenció nominativa  prevista en el pressupost municipal  d'enguany a favor del Centre de Formació i Prevenció, per un import de 93.394,04 euros.

           -Servei de Joventut i Dona-

11        Acordar l'atorgament de les subvencions dins del marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (C-10/08).

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor