Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials. 10/03/2009

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials. 10/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme
Comissió informativa de Serveis Territorials

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 7. 

Dia: 10 de març de 2009.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.
 
1. Actes anteriors del dia 24 de febrer  2009.
 
2. Despatx oficial
3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general
 
3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 1525 fins al número 1833 des de la data 19.02.2009 fins a 03.03.2009.
Habitatge
 
3.2. CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL CNT-AIT. – ENRIC SABANES COLELL – LLUÏSA MONTSERRAT GÜELL I TRABAL – DAVID SERRA CARBONELL.
 
4. Línies d’actuació
 
Obres
 
4.1. Aprovació del plec de condicions econòmiques, administratives, tècniques particulars que regiran la contractació del Projecte executiu de reurbanització del carrer Calassanç Marqués i Verge de las Maravillas, amb tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació per concurs.
Urbanisme
 
4.2. Nomenament, per substitució, d’un nou vocal del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUIA.
 
4.3. Nomenament, per substitució, d’un nou vocal, del Consell Assessor Urbanístic Municipal, en representació del Grup Municipal de la CUP.
 
4.4. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya que fixa el just preu en l’expropiació de la finca situada a la Rda. O’Donnell/ Pompeu Fàbra.
Habitatge
 
4.5. Informació sobre la viabilitat per la instal•lació d’ascensors al Barri de Cerdanyola Nord de Mataró.

5. Propostes a la Junta de Govern Local
 
Obres
 
5.1. Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Calassanç Marquès i Verge de las Maravillas.

5.2. Aprovació definitiva del Projecte executiu d’enderroc d’edifici al carrer Muntanya 1, cantonada carrer Transversal  i incorporació de nova documentació tècnica.

Urbanisme
 
5.3. Aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en el sòl no urbanitzable.

5.4. Aprovació inicial del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament del sector Cooperativa Agrària “Vapor Gordils”.

5.5. Aprovació inicial de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica i ajust de límits de la parcel•la 43, situada al carrer del Tennis 33 sector de “Can Quirze.

Habitatge
 
5.6. Ordre de retirada de rètol al c. Joan Fuster, 44, bxs.
 

6. Precs i preguntes
 
La secretària de la CMI de Serveis Territorials
 
Elisabeth Massó i Sanabre
Mataró  6 de març de 2009.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9.