Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern. 22/06/2009

Escoltar

Junta de Govern. 22/06/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern

Ordre del dia

Decret
5263/2009 de 18 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 22 de juny del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de juny del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 8 de juny del 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Presidència i Participació-
 
3         Aprovació d’una aportació a l’Assemblea Local de la Creu Roja per un projecte de civisme i convivencia inclòs en el conveni 2009
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
4         Arrendament del pis de propietat municipal de l’Av. Amèrica 146, 2n 4a.
 
5         Arrendament del pis de propietat municipal 2n B, escala B, del carrer Pascual Madoz, 28-30.
 
           -Servei de Secretaria General-
 
6         Donar-se per assabentat de la Sentència número 142, de data 30 d’abril de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 646/2007, interposat contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC40/06)
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d’eines i recanvis de reg per a l’Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.   
 
8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu del Centre d’Educació especial L’Arboç, i convocar licitació.
 
9         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament de vestuari per al personal de l’Ajuntament.
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
10       Aprovació de la proposta de conveni de col•laboració a formalitzar entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, en relació amb la cessió de la titularitat de dos trams de la carretera B-40 i amb l’execució i finançament de les obres de reforçament del ferm. Tram Mataró, amb clau RB-07124.F2.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
11       Aprovar el text refós del Pla de millora urbana del sistema dotacional públic de Figuera Major, segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14/5/2009.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
12       Acceptació de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 384/2008, que confirma la legalitat de l’ordre enderroc d’estructura d’alumini i vidre sobre la tanca a carrer, al c. Vista Alegre, 61.
 
13       Ordre d’enderroc d’envans i bigues destinats a la construcció d’uns coberts i una pèrgola, al c. Roger de Llúria, 80, 5è 2a.
 
14       Ordre de pintar la façana del c. Pujol, 8, bxs amb el mateix color i textura predominant de les façanes del carrer.
           CMI VIA PÚBLICA
 
15       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor