Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 27/04/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 27/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
3446/2009 de 23 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 27 d'abril del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 d’abril del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 d’abril del 2009
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Secretaria General-
 
3         Donar-se per assabentada de la Sentència número 53/09, de data 11 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el Recurs Contenciós Administratiu número 33/07, interposat contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC40/06).
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
4         Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir 1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a.
 
5         Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir 1 plaça d’enginyer/a tècnic/a.
6         Aprovar la convocatòria del procés per crear una llista enginyer/a tècnic/a, pel servei de Mobilitat.
 
7         Aprovar la convocatòria del procés per cobrir de manera interina la plaça de tècnic/a mitjà/na, adscrit al Servei d’Informació i Telecomunicacions.
 
8         Aprovar la provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Desenvolupament i Organització, modalitat lliure.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del Projecte de reurbanització del carrer Burriac tram comprès entre la ronda de Bellavista i la ronda de la Cerdanya, i convocar licitació.
 
10        Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora de paviments dels carrers Calasanç Marquès i Verge de las Maravillas.
 
11        Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la gestió integral administrativa i assistència jurídica en els tràmits i resolucions que integren el procediment sancionador de l’Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit i en els recursos que contra les resolucions i actes que en l’àmbit esmentat es dictin.
 
12        Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la gestió administrativa i jurídica d’expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor i de reclamació de danys, competència del Departament de Via Pública
 
13        Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de mútua d’accidents de treball i malalties professionals i servei de prevenció de riscos laborals (2 lots).
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
14        Aprovació inicial del Projecte executiu del Centre d’Educació Especial l’Arboç als entorns de Vallveric.
 
15        Aprovació inicial del Projecte de nou subministrament A 400 i desplaçament del CD MT 43350 existent a la plaça de Cuba.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
16        Donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 215 de 10/3/2009 que desestima el RCA interposat per Urbanitzadora del Maresme SA contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a l’àmbit de Mataró.
 
17        Donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 226 de 12/3/2009 que desestima el RCA interposat per la Sociedad Mercantil Costa de Levante SA contra l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a l’àmbit de Mataró.
 
           -Servei de Serveis i Manteniment-
 
18        Ratificació dels decrets de sol·licitud a la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior destinades a la realització de diverses obres de renovació de l’enllumenat públic (quadre “AL” i Parc Central) per un total de 80.000 euros.
 
19        Aprovació de l’adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre L’Agència de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Entitat metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de residus (EMSHTR) i l’Agrupació per la recollida del paper i cartró de Catalunya (ARSPCC).
 
           -Servei d’Habitatge-
 
20        Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona de 2 de març de 2009, que desestima el recurs ordinari núm. 262/2007 C, interposat per Ibercarrera, SA, contra l’ordre retirada de rètol en banderola, a l’av. Maresme, 451-453, bxs.
 
21        Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 25 de març de 2009, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 196/2008 i confirma la legalitat de la concesió de llicència d'obres a la Comunitat de propietaris per la instal·lació d'ascensor hidràulic, a l’av. Amèrica, 134.
 
22        Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10 de març de 2009, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 407/2008 i confirma la denegació de la mesura cautelar de suspensió de l’acte recorregut d’ordre d'enderroc de l'estructura d'alumini i vidre sobre la tanca a carrer, al c. Vista Alegre, 61.
 
23        Ordre de cessament d’ús d’activitat i eliminació d’accés a dos altells destinats a ubicar maquinària de les instal·lacions, a la ctra. Barcelona, 24.
 
24       Ordre d’enderroc de cobert en planta terrat, a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 2n 1a.
 
25       Ordre de retirada de rètol a la Riera, 80.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor