Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 08/01/2009

Escoltar

Ple municipal ordinari. 08/01/2009

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4/2009 de 2 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 8 de gener del 2009

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de gener de 2009,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                               ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2008.

2         DESPATX  OFICIAL

           DECLARACIONS INSTITUCIONALS          

3         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per instar al govern a què dissolgui els ajuntaments governats per ANV.

4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que el Parlament de Catalunya declari la Sardana Dansa Nacional de Catalunya.

5         Declaració que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUIA i ERC de condemna rotunda dels atacs d'Israel a Gaza i crida a l'alto el foc.

           DICTAMENS

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Presidència-

6         Denegar la sol€licitud d'atorgament del títol honorífic de Fill Adoptiu de la Ciutat al Beat Cosme Brun.

7         Nomenament del Dr. Pere Montserrat i Recoder com a membre de la Galeria dels Mataronins/nes il€lustres.

8         Nomenament del Dr. Antoni Comas i Pujol com a membre de la Galeria dels Mataronins/nes il€lustres.

           -Innovació i Promoció de Ciutat-

9         Acceptació del càrrec de Patró de la Fundació Pública Tècnocampus Mataró Maresme i la Presidència del mateix.

           CMI DE SERVEIS CENTRALS

           -Servei de Gestió Econòmica-

10        Sol€licitud d'autorització al Departament d'Educació de la Generalitat, per desafectar la vivenda de mestres situada a la porta C, del pis 3r, escala B, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

           -Servei de Compres i Contractacions-

11        Prorroga del contracte de concessió de l'ús privatiu domini públic per a la construcció i explotació d'un centre d'exàmens per a l'obtenció del carnet de conduir, adjudicat a Autoescuelas de Mataró y Comarca, SA per un            termini d'un any addicional .

12        Modificació dels plecs econòmic administratius que regeixen la concessió demanial de la masia "Cal Sastre", en el sentit de que a partir del 22 de gener de 2009 el cànon es liquidarà amb periodicitat mensual.

13        Iniciar procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de la     contractació de la gestió del servei públic del lloc de venda en règim d'autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba,  i aprovar un nou  plec de condicions administratives particulars.

           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

14        Adopció del compromís  de l'Ajuntament de Mataró davant el Ministeri de Medi Ambient sobre el manteniment i conservació de les obres de millora de l'accessibilitat dels passos subterranis del cargol i del carrer Jordi Joan una vegada finalitzin aquestes.

           -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-

15        Proposta per a la revisió del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre € Corredor.

           CMI DE VIA PÚBLICA

           -Protecció Civil- 

16       Aprovació de Pla d'actuació municipal per incendis forestals

           CMI DE SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

17       Aprovar inicialment el Pla d'Accessibilitat Universal de Mataró.

           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la revisió dels usos de la nau Gaudí.

19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per la conservació del Fons Arqueològic de la ciutat.

20        Declaració que presenten els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit Popular de Catalunya pel compromís amb l'accessibilitat universal.

 

           PRECS I PREGUNTES

 

21        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa als ac tes vandàlics que s'han produït a Mataró.

22        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb els preus dels pisos de protecció oficial.

23        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'increment de robatoris a domicilis i comerços de la ciutat.

24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Director del Patrimoni.

25        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb el cessament de les excavacions de Can Cruzate.

26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular en relació amb l'extracció clandestina d'aigua de l'empresa Mataronina Tints Mataró.

27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la fallida de l'empresa Construccions Riera.

28        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la seguretat al comerç, oficines i altres serveis.

29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció de nous habitatges a la Riera de Figuera Major.

30        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les vivendes contenidors que s'han de construir al Camí de la Serra.

31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a les declaracions fetes pel regidor Carlos Fernández a Mataró Ràdio.

32        Pregunta que formula el grup municipal de Convergència i Unió en relació al mal funcionament de les càmeres de videovigilància de l'Ajuntament.

33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació amb la rebaixa del cost del Tecnocampus.

34        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el futur de la Ronda Barceló.

35        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la planificació i construcció de noves escoles i l'enderrocament del CEIP Menéndez i Pelayo.

36        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les vivendes contenidors de Figuera Major.

37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional públic de Figuera Major.

          

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor