Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/11/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons.
Organisme
Ajuntament de Mataró.

Ordre del dia

 

Decret
8699/2010 de 28 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de novembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 2 DE NOVEMBRE del 2010, a UN QUART DE DEU del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1        Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 d’octubre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
           -Llicències d’Activitats-
 
3         Donar-se per assabentada de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 21 de setembre de 2010, que declara la inadmissibilitat del recurs ordinari núm. 183/2010, interposat contra els decrets de concessió a la Fundació Mare Nostra de les llicències d'activitats i d'obres.
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de treballs de pintura en la ciutat.
 
5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils en la ciutat.
6         Modificació per ampliació del contracte del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a les persones
 
           SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
7         Donar-se per assabentada de la Interlocutòria, de 21 de juliol, per la que es dona per desistida del Recurs Abreujat número 575/2007-I, interposat contra la resolució que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial, per caiguda a la via pública (expedient AGC 68/06).
 
 
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d'Obres-
 
8         Aprovació inicial del Projecte de clavegueram dels carrers Don Quixot i del Toboso, promogut per Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres.
 
9         Aprovació del Projecte Modificat del projecte d’execució d’equipament per a la gent gran als carrers Pla de Bages-Penedès-Garrotoxa.
 
10        Aprovació del Pla Director Viari del Centre-Eixample-Havana.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
11       Ordre de retirada de rètol al C. Sant Benet, 30 bx.
 
12        Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 7 de setembre al 6 d’octubre de 2010.
 
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
13        Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 263/2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 400/2008.
 
14        Donar compte i acceptar el contingut de la sentència de 9 de juny de 2010 del jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, expedient contenciós administratiu 180/2009 B.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor