Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (02/12/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (02/12/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


Decret

9624/2010 de 29 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de desembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de desembre de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : extraordinària del dia 2-11-2010 i de la sessió ordinària de 4-11-2010.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Moció que presenten els grups municipals ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP i CIU en suport als Reglaments per a l’ús de la llegua catalana a les administracions locals.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CiU i CUP per tal de fer possible la delegació del vot en els casos de baixa maternal.
 
5         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU per instar al Govern espanyol perquè cancel.li immediatament el deute extern que reclama al Pakistan.
 
6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP de rebuig pels fets del 8 de novembre a Al Aaiun.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
7        Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
           

-
Llicències d’Activitats-
 
8         Autorització del traspàs de la concessió d'ús, gaudi i explotació del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
          
-Direcció de Serveis Econòmics-
 
9         Desafectació del domini públic de l’habitatge situat al pis 4t D, esc B, de l’edifici del c. Madoz, 28.
 
10        Concessió demanial d’una porció del subsòl de la zona verda pública de la unitat d’actuació 53 “El Verdet”, per a la construcció i explotació d’un aparcament públic.
 
11       Concertació de l’arrendament d’un local situat a la planta baixa del carrer Blai Parera, 6-8, de Mataró, per a activitats socials
 
12        Expedient modificació pressupostaria
 
          
           -Direcció de Recursos Humans-
 
13        Declaració compatibilitat segona activitat FXSM.
 
14        Declaració compatibilitat segona activitat PSJ.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
         
  -Servei d’Urbanisme-
 
15       Aprovació de l’ampliació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) als sectors “IVECO-RENFE” i part de “EL RENGLE”.
 
16        Text refós de la modificació del PG sector 5-07 MADOZ-ANTONI PUIGBLANCH.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
17        Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
             

-
Institut Municipal d’Educació-
 
18        Nomenament d’un vocal del Consell Plenari de l’IME en representació dels directors/es de l’escola pública, a proposta del Consell Escolar Municipal, per substitució de l’actual vocal.
 
19       Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic d’una professora titular A de l’Institut Municipal d’Educació.
 
20        Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic d’un mestre taller de l’Institut Municipal d’Educació.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
          
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUiA pel reconeixement d’Herminia Puigsec en la lluita contra el nazisme.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’anul.lació del taller participatiu respecte el futur de la zona d’equipaments Triangle-Molins.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la difusió del Fons d’imatges de l’Arxiu Municipal.
 
25        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per revisar la normativa de les antenes de telefonia mòbil.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les antenes de telefonia mòbil dels carrers Camí dels Caputxins i Lluís Millet.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les cases del Passeig del Callao.