Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (04/02/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (04/02/2010)

Ple Municipal Ordinari (04/02/2010)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
897/2010 d'1 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió ordinària del 4 de febrer del 2010.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de febrer del 2010,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró-

2 Licitació de les parades buides del mercat municipal de la Plaça de Cuba.

 -Llicències d’Activitats-

3 Aprovació inicial del Reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró.

4 Aprovació del Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2010 a 2014

5 Aprovació inicial del mapa estratègic de soroll i de la modificació del mapa de capacitat acústica de Mataró                                                                                                        

- Presidència-

6 Concessió de la Medalla de la Ciutat al Centre Catòlic de Mataró
   

CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2010.

8 Aprovació de l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

9 Aprovació de l’actualització del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual.

10 Aprovar la concertació d'operacions de crèdit per al finançament del programa d'inversions 2010, per import de 12.717.315,11 euros

11 Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 4.527.600,00 €, € per finançar  les obres d’adequació de la nau situada al veïnat de Valldeix.

12 Desafectació de la vivenda situada al pis 3r B, esc. A, de l'edifici de mestres del c. Madoz, 28-30, de Mataró; sol.licitud d'autorització prèvia a la Generalitat de Catalunya

-Servei de Compres i Contractacions-  

13 Modificació i revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària, adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA

14 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la gestió del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats al municipi de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
    
-Servei d’Urbanisme-

15 Aprovar el text refós relatiu al Pla especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat Grup Goya del terme municipal de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Joventut i Dona-

16 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local del 18.1.2010, em relació al Pla Jove x Mataró 2009-2012

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Protecció Civil-

17 Aprovació Pla Específic Municipal per la festa de les Santes.
   

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
    
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a l’escrit presentat pel sindicat professional de policies municipals sobre la situació del Servei de Policia Local a Mataró.

PRECS I PREGUNTES
    
19 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a l’Audiència Pública 2010.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els problemes que presenta la recepció del senyal de TDT a Mataró.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre com afectaran els canvis en el calendari escolar al nostre municipi.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les conseqüències judicials derivades de l’afer de Can Fàbregas.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la contractació d’un professional del teatre de carrer per revitalitzar el carnaval mataroní.

24 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè sigui respectat i aplicat l’acord del Ple municipal del 6/10/2005 sobre l’ús de domini .cat als llocs web municipals.

25 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es reparin i milloren els lavabos del parc central i s’estudiï la instal•lació d’uns nous lavabos al centre de la ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a l’escrit del sindicat professional de policies municipals d’Espanya a Catalunya.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la gestió del centre de Creació i Pensament Contemporani de Can Xalant.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la imatge que ofereix el cor del centre històric de la nostra ciutat.

29 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la limitació horària dels establiments d’oci de la platja.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa que presenten alguns carrers de la ciutat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’escrit del sindicat  SPPME-CAT.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la Unitat Tècnica Operativa de la Policia Local.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’accés al parc de Manteniment municipal traslladat a Vallveric.
 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe,  EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor