Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (12/12/2011)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (12/12/2011)

Consell Plenari de l'IME (12/12/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
 
 
Dia: 12 de desembre de 2011
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell Plenari de l’IME de data 15 de novembre de 2011.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Propostes al Consell:
 
3.1.    Aprovar inicialment el Pressupost de l’IME per a l’exercici 2012.
 
3.2.    Aprovar inicialment el Programa d’Actuació Municipal de l’IME per a l’any 2012.
 
3.3.    Aprovar inicialment la Plantilla i la relació de llocs de treball de l’IME per a l’any 2012.
 
3.4.    Aprovar els criteris per a l’atorgament d’ajuts de transport escolar per a alumnes amb NEE d’educació infantil i primària per al curs 2011-2012.
 
3.5.    Ratificar el decret 1647/2011, de 14 de novembre, de desestimació de la reclamació presentada per la senyora Maria Álvarez de Sardi contra la resolució de persones admeses i excloses i contra les bases del procés de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions de tècnic/a especialista de programes educatius de l’IME.
 
3.6.    Ratificar el decret 1690/2011, de 18 de novembre, sobre resolució del procés de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions en places de personal tècnic/a especialista de programes educatius de l’IME mitjançant el sistema de concurs.
 
3.7.    Ratificar el decret 1714/2011, de 23 de novembre, d’anul·lació d’una beca i atorgament de nova beca per a alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mataró, per al curs 2011-2012.
 
3.8.    Donar compte del decret d’Alcaldia 7638/2011, de 17 de novembre, d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per al “Projecte Èxit” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’Institut Puig i Cadafalch.
 
3.9.    Donar compte del decret 1720/2011, de 28 de novembre, d’adjudicació de la contractació per a la realització d’activitats de reforç escolar a primària i a secundària, biblioteca oberta i curs intensiu de llengua catalana per al curs 2011-2012.
 
3.10.Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2011, d’aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al finançament de l’Escola Municipal de Música per al curs 2010-2011, i acceptació de la subvenció corresponent.
 
 
4.       Informacions de la Presidència
 
5.       Precs i preguntes
 
 
 
Mataró, 2 de desembre de 2011
 
 
La secretària
 
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
 
 
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.