Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (07/04/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (07/04/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2499/2011 de 4 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 7 d’abril del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d’abril de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent:


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinàries del dia 3-2-2011 i 3-3-2011 i extraordinària del dia 18-2-2011.
 

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, PPC, CUP i la regidora no adscrita M. Lluïsa Corominas Lozar per tal que la Generalitat de Catalunya prengui mesures definitives sobre el Centre d’Acollida i protecció de menors ubicat al barri de l’Havana.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, PPC, CUP i els regidors no adscrits M. Lluïsa Corominas Lozar i Pau Mojedano i Singla, per millorar el servei de radioteràpia al Maresme Central.

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP contra el pla de xoc presentat pel departament de Salut i que posa en perill la sanitat pública a Mataró i El Maresme.

6 Proposta de Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals de solidaritat amb el Japó amb motiu de la catàstrofe que l’ha assolat recentment.

7 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA i CUP de solidaritat amb el Japó i pel tancament progressiu de les centrals nuclears.

DICTAMENS

ALCALDIA

8 Ratificar decret de l’alcaldia núm. 2116/2011 de 18 de març, de designació representants de l’Ajuntament de Mataró en l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis Laietana.
 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Llicències d’Activitats-

9 Aprovació definitiva de l'Ordenança sobre les activitats recreatives on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


CMI DE SERVEIS CENTRALS
Direcció de Serveis Econòmics
-Servei de Gestió Econòmica-

10 Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2010. Pressupost per programes.

11 Aprovació modificació pressupostària de 2011: Ajuntament.

12 Aprovació modificació pressupostària de 2011: Institut d’Esports.


-Servei d’Ingressos-

13 Correcció d’errors materials Ordenances generals reguladores de taxes i preus públics, exercici 2011

14 Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de llicències

15 Aprovació modificació preus públics del servei municipal d’escola bressol, escola d’adults Can Noé, Institut Miquel Biada, Escola Municipal de Música, Centre de Formació Permanent Tres Roques i altres activitats formatives de l’IME, per al curs 2011-2012.


-Servei de Compres i Contractacions-

16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals.

-Direcció de Recursos Humans-

17 Declaració de compatibilitats de segona activitat amb l’activitat principal.

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Urbanisme-

18 Deixar sense efectes el conveni de col•laboració urbanística de 23/2/2006 (tramitat conjuntament amb l’anterior planejament de l’àmbit d’ordenació “Eix Herrera”) i aprovar els pactes signats per l’administració actuant PUMSA i l’actual propietari CUBICAN CIPSA SL.

 

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut d’Esports-

19 Cessament del representant del Grup Municipal del Partit Popular al Consell Rector de l’Institut d’EsportsCMI DE VIA PÚBLICA
-Servei de Protecció Civil-

20 Aprovació de la revisió del Pla Bàsic d’emergències Municipals i annexos de pandèmies i accidents de múltiples víctimes.

21 Aprovació de la revisió del Pla Específic Municipal de Carnestoltes.

22 Aprovació de la revisió del Pla Específic Municipal de Cavalcada de Reis.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular contra la liberalització dels horaris comercials i a favor del petit i mitjà comerç.

24 Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per atendre les demandes del centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró.PRECS I PREGUNTES

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’edifici del Callao.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el trasllat del Centre de Normalització Lingüística.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’actual situació de l’escola Joan Coromines.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització dels nous alumnes als centres educatius de la ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els contenidors soterrats en diverses zones del Centre Històric.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les bretolades de les que són víctimes molts vehicles de la ciutat.

31 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els reductors de velocitat i les bandes transversals d’alerta.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les condicions laborals del personal de l’Institut Municipal d’Educació.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’abandonament de quatre associacions de veïns de la ciutat del Pla Integral del Nord.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres del Camí Ral i la seva afectació a la processó del Prendiment.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor