Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/02/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/02/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1062/2013 de 14 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 de febrer del 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de febrer del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de febrer del 2013


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació Lot 2 (Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró), del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera de la societat municipal Aigües de Mataró, SA i del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

4 Acceptar la renúncia a la licitació del contracte del servei d’atenció personalitzada d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva del lloc de treball de cap del Servei de Comunicació.
6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 16 en el recurs 433/2011 interposat per AMR

7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 6 en el recurs 154/2011 interposat per JGI (i altres).

8 Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs de suplicació interposat per l'Ajuntament sobre l'aplicació de l'1% al personal laboral per l'exercici 2009, i donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel•lació interposat per l'Ajuntament sobre l'aplicació de l'1% al personal funcionari per l'exercici 2009, recaigudes en els procediments judicials instats per la secció sindical CCOO.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Equipaments Municipals-

9 Acceptació de l’ajut atorgat per la Generalitat de Catalunya, dins del programa PUOSC 2008-2012, anualitat 2012, per l’actuació anomenada Urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic escorxador

-Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge-

10 Donar compte de la sentencia del Tribunal Suprem de 28/12/12, que desestima el recurs de Cassació interposat contra la sentència del TSJC en relació al PDUSC (Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner).

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11 Ordre de retirada de pèrgola de fusta en terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 2a.

12 Ordre de retirada de rètol i suspensió provisional tendal, a l’av. Maresme, 341 bxs.

13 Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat al c. Pasadena, 13, 1r 2a.

-Via Pública-

14 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor