Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/06/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3822/2014 de 29 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de juny de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de juny de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de maig de 2014


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de l’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de Mataró.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari.

5 Adjudicació del Servei de docència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-


6 Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de masies i cases rurals en el sòl no urbanitzable.


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

7 Donar-se per assabentat de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona de 16 de maig de 2014, la qual resol inadmetre a tràmit el recurs especial de protecció de drets fonamentals núm. 194/2014-F, contra el decret 2362/2014 de 31 de març per vulneració del dret fonamental de defensa de l'article 53.1CE en relació amb el 24.1 CE.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General

Manuel Monfort Pastor