Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/02/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/02/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
573/2014 de 30 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de febrer de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de febrer de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 de gener de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013 BR , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de 10.238,53 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

4 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 130/2013 A2 , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de 6.207,82 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de zones verdes. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 917.231,37 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. (exp. 280/2013)

6 Adjudicació dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per la Direcció de Cultura, la Direcció d’Esports i la Direcció de Promoció Econòmica, així com els altres actes organitzats per entitats a les que l’Ajuntament dona suport

7 Adjudicació del servei d'activitat física per a la gent gran de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, grup A2, per concurs de mèrits específics.

SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 333, de 21 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 311/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda mentre feia la prova de corda en el procés de selecció per proveir diverses places de la policia local.

10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 303/13, de 20 de novembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 439/11, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver topat el vehicle amb una de les pilones que regulen el trànsit.

11 Donar-se per assabentada de la Sentència número 293, de 24 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 463/10, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

12 Aprovació inicial del Pla Especial del parc forestal “Turó d’en Dori” (àmbit de titularitat municipal).
-Servei d’Equipaments municipals-

13 Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona referent al “subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a la biblioteca Antoni Comas”

-Via pública-

14 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 337/2013 de data 29 d’octubre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número 418/2011-I, contra la resolució formulada per Decret núm. 1422/2011, de 23 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública.

15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 387/2013, de 12 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 204/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 1418/2012, de 24 de febrer de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor