Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (05/03/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (05/03/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous, 5 de març
HORA: 19.00 h
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de les sessions: ordinària del 8 de gener de 2015 i extraordinària del 19 de gener de 2015.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per rebutjar la darrera reforma fiscal del Govern Espanyol segons la qual les entitats sense ànim de lucre hauran de liquidar l’Impost de Societats.

2.2 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals de Convergència i Unió, Socialista i d’ Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per a la defensa de les llibertats i del dret de vaga.


DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar una operació de crèdit a llarg termini, per import màxim de 1.000.000,00 € amb l’entitat financera Cajamar i amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2015.

4 Requerir a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a efectuar el pagament del deute contret amb aquest Ajuntament a data 31-12-2014, més els interessos corresponents en compliment dels diferents convenis signats amb l’ajuntament de Mataró..

5 Cessió gratuïta del domini de la finca qualificada de Sistemes d'Equipaments Comunitaris Educatius, del projecte de reparcel•lació de la UA-89d "Ernest Lluch- Valldeix" a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció i posada en funcionament d'un Centre de Formació Professional Integrada

6 Ampliació de la superfície cedida de la finca E d’equipament públic educatiu de la UAd83 Lepanto-Churruca/ El Rengle a favor de la Generalitat per a la construcció i posada en funcionament de l'escola Angeleta Ferrer

7 Concertació d'un contracte d'arrendament que té per objecte el local situat al carrer Méndez Núñez núm. 64 planta -1 de Mataró per a ubicar-hi un Centre d'emmagatzematge i distribució d'aliments en el marc del Projecte "Centre de distribució d'aliments solidaris de Mataró".


-Servei d’Ingressos-

8 Modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics de promoció econòmica i de l’Ordenança reguladora dels preus públics de les activitats de cultura.


-Servei de Compres i Contractacions-

9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Entitat Pública Empresarial, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 11.641.373,34 euros, IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte.

10 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges del Callao i Sant Simó de Mataró.

11 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la concessió demanial que té per objecte l’ús privatiu del domini públic a la zona de les Hortes del Camí Ral de Mataró per a la construcció i gestió de quatre pistes de pàdel.

12 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català pel desenvolupament local


-Direcció de Recursos Humans-

13 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per JPV


ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL

14 Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

15 Aprovació provisional del pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable.

16 Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGO de Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats” (Capítol V del Títol II, Arts. 128 a 143).


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

17 Aprovació del Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per l’any 2015.

18 Aprovació inicial de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

-Direcció de Cultura-

19 Sol•licitud d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Sala Cabanyes, secció teatral, del Centre Catòlic amb motiu dels 100 anys de “Els Pastorets”.


-Servei de Benestar Social-

20 Ampliació del termini per a la renovació del Carnet Blau.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

21 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 2-3-2015 relatiu a l’aprovació del Pla de Projecció Exterior de la ciutat de Mataró.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament de Mataró creï una comissió de revisió i renovació del Carnestoltes de Mataró. .

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal de difondre a la ciutat de Mataró la Llei contra l’Homofòbia

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya de condemna pels fets ocorreguts en el Carnestoltes de Mataró.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per un model alternatiu de transport públic.


PRECS I PREGUNTES

26 Pregunta i Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el Conveni signat entre l’ajuntament i l’Associació Touring club Maresme.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les atribucions dels coordinadors de l’extinta Prohabitatge.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del cobrament de les càrregues d’urbanització de la Urbanització de Can Quirze.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les concentracions de persones en situació irregular que s’han produït a Mataró durant els últims dies.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el desenvolupament d’una concentració d’inmigrants subsaharians el dia 26 de febrer de 2015.

31 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per regular l’aparença de locutoris.

32 Prec-Pregunta que presenta el regidor no adscrit per demanar inspeccions en les instal•lacions de temporada de platja.

 

L'Alcalde Acctal.,
Joaquim Fernàndez i Oller

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor