Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/01/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/01/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
130/2017 de 12 de gener
Assumpte: Convocatoria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 16 de gener de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de gener de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de desembre de 2016


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament. (Exp. 261/2016).

4 Adjudicació de la contractació dels serveis de suport a l’estudi, a favor de la Fundació Pere Tarrés.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

5 Donar-se per assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 11 en el recurs contenciós administratiu 366/2015 (procediment abreujat) interposat per XCP.


6 Donar-se per assabentada de la Interlocutòria dictada en el recurs 3831/2015 per la Sala Social del Tribunal Suprem en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per JRC.

7 Donar compliment de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 en el recurs contenciós administratiu 305/2015 (procediment abreujat) interposat per SAG.

8 Donar compliment de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 en el recurs contenciós administratiu 204/2016 (procediment abreujat) interposat per JARR.

 

SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 352/2016, de data 20 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona (Procediment Abreujat número 359/2015), interposat per la Sra. JNR.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JOR.

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor