Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/11/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/11/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de novembre de 2019, a les 13:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14/10/2019

2. DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2019

-Servei de Compres i Contractació-

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,mitjançant procediment obert, del  subministrament d’ equipament informàtic i llicències d’ofimàtica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.600,00 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte (Exp. 44397/2019)

-Servei d’Ingressos-

5. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona,en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 323/2015-C, interposat per MFB contra el decret número 5038/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

6. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 399/2015-B, interposat per ESF contra el decret número 6325/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

7. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-A, interposat per MEPM contra el decret número 6338/2017, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

8. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, Ajuntament de Mataró La Riera, 48 en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 56/2018-F, interposat per LMS contra el decret número 10334/2017, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

9. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.130/2018-V, interposat per JCF i OCF contra els decrets número 474 i 475/2018, que resolen desestimar els recursos de reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

10. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 250/2018- A, interposat per MPMP contra el decret número 2955/2018, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

11. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.466/2018-B, interposat per ABL, ABL i DBL contra els decrets número 7730, 7731 i 7334/2018, que
resolen desestimar els recursos de reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

SECRETARIA GENERAL

12. Donar-se per assabentada de la Sentència número 219/2019, de 17 d’octubre de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 59/2016 A3, interposat pel Sr. MGJ contra la desestimació de la
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

13. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del sector Maresme-Toló,

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

14. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CPG.
15. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AFCB.
16. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AGJ.
17. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.


L’Alcalde,
David Bote Paz