Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/03/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/03/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de la Casa Consistorial
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de març de 2020 a les 13.00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 de febrer de 2020.


2. DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

-Servei de Secretaria General-

3. Donar compliment a la sentencia núm. 33/2020 de 4/02/2020, del Jutjat contenciós Administratiu núm 14 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 337/2018-BY, contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per A.M.C.S.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

- Servei d'Ingressos-


4. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 427/2017-A formulat per LMS contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000008656).

5. Donar compte de la sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 136/2018-Y formulat per EICI, SA contra dues liquidacions de l'IIVTNU (2020/000010660)

6. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 162/2018-F formulat per JJ, SA contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000010383).

7. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 171/2017-F2 formulat per MTL contra una liquidació de l'IIVTNU (2020/000010653).

8. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual desestima el recurs d'apel·lació 36/2019-J formulat per JST i RST contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.

10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 293/2017-V i 297/2017-E, relativa a dues liquidacions de l'IIVTNU (2020/000010231)


- Servei de Compres i Contractacions-

9. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de combustible per a vehicles de Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA i Pumsa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 218.530,71 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 4042/2020)


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

- Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica-

10. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la xarxa Corh (Comunitat de Recursos Humans).

 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

- Servei d’Espais Públics-

11. Aprovar la despesa pel tractament de residus per a l’any 2020, d’acrod amb els cànons del Consorci per al Tractament de residus sòlids urbans del Maresme, per un import total de 3.393.072,82€


CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ

- Servei d'Urbanisme i Patrimoni

12. Aprovació inicial del conveni del PMU13 Maresme Toló.

 


PRECS I PREGUNTES

 


L'Alcalde,                         Secretària General acctal.
David Bote Paz                M. LluÏsa Guañabens Casarramona