Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/10/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/10/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 d’octubre de 2021.

 

2. DESPATX OFICIAL

   CIM D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

   SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

3. Donar-se per assabentat de la sentència 298/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 141/2020. (Exp.2020/39754 MMAR).

4. Donar-se per assabentat de la sentència 292/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 242/2020 (Exp. 2020/47499 NLL.)

5. Donar compliment de la sentència 211/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 77/2021. (Exp. 2021/5135 RBI.)


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de gestió econòmica-

6. Aprovar factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 1.016.128,61 euros


-Servei de Compres i Contractacions-

7. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de monitoratge al suport de l’ estudi d´acord amb el pla educatiu d’entorn de Mataró, per un import fixat com a màxim per a la l’adjudicació del contractede fins a 352,282,15 euros, iva exempt, pel dos cursos de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000031051).

8. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 145.580 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte.

9. Inici de la contractació de l'Acord marc amb diversos empresaris per a la posterior adjudicació de contractes d’obres de reparació menors, conservació i manteniment dels edificis municipals (exp.25482/2021).

 

Precs i preguntes

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RPR.

11. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IMM.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz