Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia i convocatòria de Junta del Govern Local (08/05/2023)

Escoltar

Ordre del dia i convocatòria de Junta del Govern Local (08/05/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sr./Sra. Regidor/a,

Us notifico que en el dia d’avui el Sr. Alcalde ha dictat resolució núm. 4636 de 4/05/2023 convocant una sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dilluns 8 de maig de 2023 a les 13,30 hores a la Sala dels Lleons d’Aquest Ajuntament, amb el següent.

 

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 24-04-2023.
2.Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-
 
3.Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
-Servei de Compres i Contractacions-

4.Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que
regiran la de contractació de les obres del projecte executiu d’adequació i cobriment de la pista
poliesportiva de Cirera.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

5.Aprovació inicial del Pla especial de Can Soler, sobre la finca rural Can Soler (Camí de Valldeix 6 de Mataró).(GTM 2022/64056 - PE 61).
6.Aprovació inicial del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la plaça Pintor Cusachs 1.(GTM 2022/54751- PMU 16).

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (Part Pública)
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica

7.Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RVO.
8.Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MSV.
9.Precs i Preguntes.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar els següents recursos:

*Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació.
*O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, davant el jutjat contenciós – administratiu competent.

Sergi Ribas Beltrán
Secretari General