Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern, 21 de desembre de 1998

Escoltar

Comissió de Govern, 21 de desembre de 1998

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de desembre de 1998, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 9 de desembre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ALCALDIA
3 Aprovació, disposició i reconeixement de l·obligació de 1.624.000·- pessetes a favor de PIROTÈCNICA IGUAL, S.A., per la realització d·un castell de focs a la Platja del Varador el passat 24-10-98 amb motiu dels actes commemoratius del 150 aniversari del Ferrocarril.

4 Ratificar Decret d·Alcaldia de data 11-11-98 d·autorització de despesa per un import de 1.963.450·- pessetes pel pagament del viatge de tres trens especials fins a Mataró i la seva estada el 25 d·octubre amb motiu de l·acte Benvinguda al Vapor a l·estació de Mataró i despesa d·import 834.600·- pessetes amb motiu de l·activitat "Els escolars viatgen en tren de vapor".

-Imatge-
5 Autorització, disposició i reconeixement l·obligació de pagament per un import de 1.386.954·- pessetes pels treballs de muntatge i desmuntatge de l·estand del 150 aniversari del ferrocarril Barcelona-Mataró.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
6 Adjudicació contracte de subministrament d·un equip integrador de comunicacions per a la central de radio de la Policia Local, opció 2a., a favor de l·empresa TELTRONIC, SA, per un pressupot de 7.803.366·- ptes.

7 Adjudicació contracte de subministrament d·un vehicle grua multius per a la Policia Local, a favor de l·empresa MOTOR MARESMA, SA, per un pressupost de 4.796.000·- ptes.

8 Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor de LA CREU ROJA, per import de 1.500.000.- PTA per adquisició de 30 aparells de teleassistència domiciliària de Serveis Socials.

9 Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor de MOTOR MARESMA, SA d'import 1.287.910.- PTA per adquisició vehicle per Servei de Sanitat.

10 Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor d'EQUIMAR d'import 1.876.880.- PTA per adquisició de 2 fotocopiadores pels serveis de Sanitat i Serveis Socials i 1 per a la Policia Local.

11 Modificació contracte reurbanització mitjana del Passeig Ramon Berenguer entre c. València i Rda. President Tarradellas.

12 Modificació contracte construcció pista esportiva escola Anxaneta.

13 Modificació contracte obres instalÙlació xarxa de fibra òptica edifici Serveis Territorials i edifici de la Policia Local.

14 Modificació contracte obres condicionament terrenys antic camp futbol La Llàntia.

15 Aprovació pròrroga assegurança vehicles municipals per a l'any 1999.

16 Adjudicació contracte menor treballs campanya activitats Nadal de Mataró a l'empresa EDUCATS per la quantitat de 1.800.000.- PTA.

17 Adjudicació contracte menor obres reforma Auditorium Parc Cerdanyola a l'empresa IOMSA per la quantitat de 4.369.067.- PTA.

18 Devolució fiança l'empresa J3D, SL per import 88.360.- PTA, pel subministrament de material informàtic.

19 Devolució fiança a l'empresa J3D, SL per import 550.690.- PTA. pel subministrament de material informàtic.

20 Deixar sense efecte l·acord de la Comissió de Govern de data 9 de novembre pel que s·aproven els plecs de condicions economico-administratives i es convoca concurs per a l·adjudicació del contracte de compra de material informàtic per un import de 4.500.000 ptes.

-Servei d·Informació de Base-
21 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.330.258 PTA, a favor de TAO SA pel manteniment SICAL 1998.

22 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.893.120 PTA, a favor de TAO SA en concepte de borsa de serveis.

23 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.676.896 PTA, a favor de K-TUIN SISTEMAS INFORMÁTICOS per la compra de material informàtic.

24 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.764.708 PTA, a favor de APLICACIONS INFORMÁTIQUES DEL VALLES SA per l·adquisició de llicències de client de windows NT i d·exchange.

25 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.701.642 PTA, a favor de ESRI-ESPAÑA GEOSISTEMAS SA pel manteniment durant 1998.

26 Aprovació, disposició i reconeixement crèdit de 1.675.045 PTA, a favor de Informàtica CI per la compra d·un net server.

27 Aprovació, disposició i reconeixement un crèdit de 1.144.920 PTA, favor de J3D, SL per la compra de pantalles.

-Oficina d·Atenció Ciutadana-
28 Transferència de funcions i procediments a l·Oficina d·Atenció Ciutadana.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
29 Aprovació de diverses factures del Sr. Pere Cols Canals, per un import total de 1.474.703 PTA pels honoraris de redacció de diversos projectes d'enllumenat públic.

30 Aprovació de diverses factures del RACC Club per un import total de 4.369.963 PTA pels diferents estudis sobre l'aparcament públic a la ciutat.

31 Aprovació de diverses factures de l'UPC (Centre de Transferència Tecnologia) per un import total de 1.992.114 PTA pels diferents estudis de patologies estructurals trobades a vàries escoles de Mataró.

32 Aprovar la factura de Montserrat Gabriel Casagualda per un import de 1.276.000 PTA pels honoraris d'elaboració del Pla de Gestió del parc de Cerdanyola.

-Obres i Serveis Públics-
33 Aprovació de l'Acta recepció i liquidació de les obres d'instal.lació d'una escultura metàl.lica al distribuïdor de la Porta Laietana.

34 Aprovar la factura de l'empresa HPC IBÈRICA d'un import 3.351.085 PTA pels treballs d'instal.lació de jocs infantils al parc del Palau.

35 Aprovació de dues factures de l'empresa Árids, SA, per un import total de 5.585.141 PTA pels treballs de reurbanització d'un tram del carrer Herrera i carrer Pacheco.

36 Aprovació d'una factura del Grup Enher per un import de 2.818.746 PTA pels treballs de soterrament de línies aèries del carrer Galícia.

37 Aprovació d'una factura de l'empresa DENTELL per un import de 2.353.639 PTA per treballs realitzats al camp de futbol del camí del Mig.

38 Aprovació factura d'honoraris per la redacció del Projecte Executiu del Sector de l'escalinata del Cementiri Municipal dels Caputxins l'arquitecta Mariona Gallifa per un import de 1.379.460 PTA.

39 Aprovació de la factura d'honoraris de direcció d'obres de l'edifici de la Policia Local de l'empresa Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques, SL, per un import de 1.929.957 PTA.

40 Aprovació de la factura de l'empresa Estudis i Projetes d'Urbanisme i Obres i Públiques, SL, per la vigilència i legalització de l·edifici de la nova seu de la Policia Local, per un import de 1.292.572 PTA.

41 Aprovació inicial del projecte d·enderroc de l·edifici de Can Xammar i delegar a PUMSA la seva execució.

-Urbanisme-
42 Aprovació de la factura de PUMSA sobre les obres d'urbanització de l'abocador de runes de l'illa II de "Can Boada" (12.180.000 PTA).

43 Aprovació de la factura de PUMSA relativa a les despeses per les obres d·urbanització de l·abocador de l·illa II de la U.A. Can Boada.

-Servei de Manteniment-
44 Aprovació inicial del projecte d'arranjament d'elements urbans a l'inferior de la plaça Catalunya i de pavimentació de les voreres i aplacats dels murs del voltant de la mateixa per un import de 9.931.035 PTA.

45 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del sector noroest del barri de La Llàntia per un import 20.016.230 PTA.

46 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "U" (carrer Miquel Biada) per un import de 8.713.601 PTA

47 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "M" (carrer Goya amb Pompeu Fabra), per un import de 13.897.205 PTA.

48 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BE" al barri de Cerdanyola per un import de 8.429.249 PTA.

49 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic dels carrers Churruca i Gravina (entre Churruca i Sant Agustí) per un import 4.947.321 PTA.

50 Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ML" al barri de Cerdanyola per un import de 7.201.093 PTA.

51 Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic del quadre "MD" al barri de Cerdanyola per un import 8.771.400 PTA.

52 Aprovació inicial del projecte de remodelació del talús del parc de Vista Alegre.

53 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'estesa de fibra òptica entre edificis municipals (C/ Cuba-C/ Pablo Iglesias).

ÁREA SEGURETAT I PREVENCIÓ
54 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs interposat per Luís García Martínez contra la sanció de trànsit 884956 i retirada de la via pública del vehicle.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, disset de desembre de mil nou-cents noranta vuit.

En dono fe
El Secretari General,