Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 22 de febrer de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 22 de febrer de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de febrer de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 8 de febrer de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
3 Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona de 15.000.000·- pessetes destinada a finançar projectes destinats a la renovació i millora de l·enllumenat públic dins del Programa Subvencions corresponent a l·any 1999.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
4 Adjudicació contracte del Servei de Missatgeria a favor de l·industrial Sr. Xavier Vila i García durant els mesos de març a desembre de 1999, fins a un pressupost de 2.900.000·- pessetes.

5 Adjudicació contracte de subministrament de mobiliari d·oficina durant l·any 1999 a favor de l·empresa COMERCIAL CONTEL, SA, fins a un pressupost de 6.000.000·- pessetes.

6 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació pel subministrament de mobiliari pel Casal d·Avis del Parc Central.

7 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació treballs disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i manteniment d'un estand per l'Ajuntament de Mataró en el Parc Central durant la celebració de la fira (20 al 24 de maig).

8 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres regularització semafòrica cruïlla carrers Puig i Pidemunt, Sant Cugat i Av. President Companys.

9 Devolució de fiances d'imports 8.812.882.- PTA i 1.547.717.- PTA a l'empresa SELSA per l'adjudicació del contracte i posterior modificació, del servei de neteja d'edificis i dependències municipals.

10 Devolució de fiança complementaria d'import 186.830.- PTA a l'empresa SELSA, constituïda per revisió de preus 1995, adjudicatària del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals.

11 Devolució de fiança complementaria d'import 463.015.- PTA a l'empresa SELSA, constituïda per revisió de preus 1996 , adjudicatària del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals.

12 Devolució de fiança d'import 303.552.- PTA a l'empresa ACISA, adjudicatària del contracte de regulació semafòrica de la cruïlla entre la Riera de Cirera i l'Av. Frederic Mistral.

13 Devolució de fiança d'import 104.000.- PTA a l'empresa ROBERTO ZUBIRI, SA, adjudicatària del contracte de subministrament de paper continu durant l'any 1998.

14 Devolució de fiança d'import 255.484.- PTA a l'empresa ACISA adjudicatària del contracte de regulació semafòrica acústica per invidents de 35 cruïlles de la ciutat.

15 Devolució de fiances d'imports 319.957.- PTA i 63.957.- PTA a l'empresa COPCISA, adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització del c. Palmerola.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, divuit de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,