Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 24 de desembre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 24 de desembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7879/2001 de 20 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 24 de desembre de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de desembre de 2001, a les 9 hores del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament de vestuari d'uniforme per a la policia local, durant l'any 2002, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 9.500.000'.-PTA. (57.096'15.-EUR.) IVA. inclòs (exp. núm. 15/2002).

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el servei de fotocopiat de projectes tècnics, plecs i documents administratius per a l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 7.000.000.- PTA (42.070'85.-EUR), IVA. inclòs (exp. núm. 16/2002).

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el subministrament de mampares divisòries per a l'adequació de despatxos de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment, així com la contractació dels treballs per a la seva instalÙlació (mobiliari d'oficina, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 8.555.138'.- PTA. (51.417'41.-EUR), IVA. inclòs (exp. núm. 217/2001).


6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'instalÙlacions de l'ampliació de les oficines dels Serveis Municipals i Manteniment, de l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 15.010.086'.- PTA. (90.212'43.- EUR.), IVA. inclòs. (exp. núm. 218/2001).

7 Aprovació de la devolució de la suma de 139.664.-Ptes., IVA. inclòs, (839'40.-EUR.) en concepte d'import d'adjudicació de les obres de construcció d'un edifici de Telecomunicacions al parc forestal de Mataró, 1ª. Fase, corresponent a l'obra civil, efectuada en el seu dia a favor de la mercantil Construcciones J.A. Barbany, SL., i aprovar així mateix la modificació d'aquest contracte d'obres en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 256.648.-Ptes., (1.542'49.-EUR.), IVA. inclòs.

8 Aprovació de la devolució de la suma de 346.260.-Ptes., IVA. inclòs, (2.081'06.-EUR.) en concepte d'import d'adjudicació de les obres de reurbanització del C/ Nou i Pl. Santa Maria, de Mataró, efectuada en el seu dia a favor de la mercantil Promoción e Ingeniería de Obras, SA. PROINOSA), i aprovar així mateix la modificació d'aquest contracte d'obres en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 9.690.862.-Ptes., (58.243'25.-EUR.), IVA. inclòs.

9 Aprovació de la modificació del contracte de les obres de reforma de l'escola pública Anxaneta, de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa BASSA MAR, en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 3.055.972.-Ptes., IVA inclòs, (18.366'76.-EUR.)

10 Adjudicació assegurances vehicles municipals.

11 Adjudicació obres reurbanització plaça La Havana.


-Servei de Recursos Humans-

12 Aprovar les bases i obrir convocatòria per cobrir una plaça de cap de colla.


CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció d'un edifici de telecomunicacions al Parc Forestal, Fase 1ª obra civil.

14 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'instalÙlacions de serveis per a la remodelació de la Residència Municipal Sant Josep 1ª Fase.


-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial de l'Estudi de detall del Bloc H-1 de la UA - 43 "Can Font".


16 Aprovació inicial de l'Estudi de detall carrer Montserrat Cuadrada, cantonada amb Avinguda Gatassa.

17 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall del conjunt d'habitatges situats entre els carrers Matheu, Cuyàs Sampere i Lluís Moret.


CMI SERVEIS PERSONALS

-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

18 Aprovació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.

19 Aportació a projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe