Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 26 d'octubre

Escoltar

Comissió de Govern 26 d'octubre

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 d'octubre de 1998, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l,Acta de la sessió celebrada el dia 13 d,octubre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ALCALDIA
3 Aprovació conveni col.laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
4 Modificació acord Comissió de Govern municipal rectificant nom empresa adjudicatària del contracte de subministrament del programa Work-Flow per informatització gestió expedients i registre entrades i sortides.

5 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació treballs reubicació arbrat i nova jardineria i parterre Plaça Catalunya.

6 Adjudicació contracte direcció obres 6ª barra de nínxols del Cementiri de les Valls.

7 Aprovació modificació contracte servei fotocopiat plànols i documents.

8 Aprovació modificació contracte servei recollida selectiva (paper i cartró).

9 Adjudicació treballs inspecció instal.lacions elèctriques edificis municipals.

10 Ratificació Decret Alcaldia aprovació plecs i convocatòria licitació nou contracte subministrament mobiliari.

11 Adjudicació obres renovació voreres durant 1998 a l'empresa Construcciones y Obras Públicas García Cano e Hijos, S.A., per un pressupost de 21.719.217,- ptes.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
12 Donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la que s'anul.la la reparcel.lació del Sector 8 i encarregar a PUMSA la redacció d'un nou projecte de reparcel.lació.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l,Alcalde-President Sr. Manuel Mas Estela, a Mataró, vint-i-dos d'octubre de mil nou-cents noranta vuit.
En dono fe
el Secretari General