Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 11 d'octubre del 2001

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 11 d'octubre del 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca a la sessió ordinària d·aquesta Comissió.

Dia: 11 d·octubre 2001

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació, si s·escau, de l·acta de la sessió del dia 27 de setembre de 2001.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
4. Propostes a la Comissió de Govern:

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la contractació del servei de neteja de les zones verdes de la ciutat, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost: fins a 120.888.268.-Ptes.

4.2 Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació del subministrament de llicències software Oracle i servei de suport tècnic Oracle per a l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació. Pressupost: fins a 10.500.000.-Ptes.

4.3 Modificació del contracte d'assegurances per a la cobertura de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació de vehicles de la flota municipal, adjudicat a favor de l·entitat asseguradora "La Estrella, SA., de Seguros y Reaseguros", en el sentit d'adequar el seu import a les altes i baixes de vehicles municipals assegurats produïdes durant el primer semestre del 2001, la qual cosa comporta una disminució en el preu del contracte de 121.695.-Ptes.

4.4 Modificació del contracte de subministrament d'impressos i sobres de l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de la Srª. Montserrat Cruzate de Palau, en el sentit d'aprovar la revissió dels preus dels subministres objecte de la contractació, la qual cosa comporta un augment en els preus oferts en el seu dia del 3·65%.

4.5 Modificació del contracte de servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de "Electricitat Boquet, SL.", en el sentit d'incloure en el contracte les altes i baixes de punts de llum que s'han produït durant el present exercici 2001, la qual cosa comporta un augment en el preu del contracte de 8.037.361.-Ptes.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

4.6 Aprovar bases i convocatòria per cobrir places vacants d·agents de la policia local per mobilitat interadministrativa

5.Precs i preguntes.

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 8 d·octubre de 2001