Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari de l'Ajuntament. 24/7/2000

Escoltar

Ple extraordinari de l'Ajuntament. 24/7/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4688/2000 de 21 de juliol

Assumpte: Correcció d'errades a l'ordre del dia ple sessió extraordinària 24.7.2000


Servei d· ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL


Havent-se detectat errades al contingut de l'ordre del dia del ple a celebrar el dia 24 de juliol de 2000, les quals cal corregir;

HE RESOLT

Primer.- AnulÙlar el Decret núm. 4616 de 21 de juliol de 2000 pel qual s'aprova l'ordre del dia del ple sessió extraordinària del dia 24.7.2000.


Segon.- Convocar els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DILLUNS 24 DE JULIOL DE 2000, a les 6 HORES DE LA TARDA, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Intervenció-
1 Aprovació expedient modificatiu pressupost municipal.

-Recursos Humans-
2 Expedient modificació plantilla
3 Expedient modificació relació llocs de treball.


CMI SERVEIS PERSONALS
- Institut Municipal d'Educació -
4 Aprovar definitivament la constitució de l'Institut Municipal d'Educació.

a) Aprovar inicialment el pressupost de l'IME per a l'any 2000, plantilla i relació dels llocs de treball.

b) Aprovar inicialment les bases d'execució del pressupost de l'IME.

c) Traspassar a l'IME els treballadors de l'Ajuntament i Organismes Autònoms que desenvolupen funcions encomades a aquest nou organisme autònom, el qual es subrogarà en el conjunt de drets i obligacions que respecte a aquests treballadors té l'ajuntament.

d) Aprovació preus públics per a l'any 2000 de l'Escola d'Adults i Centres Cívics.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe