Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 10 d'octubre de 2002

Escoltar

Ple municipal. 10 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6169/2002 de 7 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia Ple 10.10.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 d'octubre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12 de setembre de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre l'increment de la violència de gènere.

4 Moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds sobre el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona

DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

5 Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2001 que inclou el compte del propi Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Municipals.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei d'Ingressos

6 Aprovació preu públic de la Fira dels Bolets.

7 Aprovació preu públic de la Fira Artesans a la Plaça.

Servei de Compres i Contractacions

8 Aprovació de la previsió de costos per la gestió de deixalleria municipal ubicada al c/ Galícia, de Mataró, durant l'anualitat 2002-2003 (concretament per a la pròrroga operada des del 18/07/2002 i fins al 17/07/2003, ambdós inclosos), resultant un import a abonar a favor de l'adjudicatària del servei, Fomento de Construcciones y Contratas, SA., en concepte de subvenció, de 120.202'00.-EUR., IVA. inclòs.

9 Acordar la continuació de la relació contractual existent entre aquesta corporació i la mercantil Equipamientos Urbanos, SA. (EUSA), en virtut del conveni subscrit per a l'explotació publicitària de marquesines i altres equipaments del servei de transport col·lectiu urbà de la ciutat de Mataró, amb la mercantil Clear Channel España, SL., per la fusio i absorció efectuada per aquesta mercantil respecte de la primera, així com respecte de la subrogació dels drets i obligacions, amb extinció d' Equipamientos Urbanos, SA.

Servei de Secretaria General

10 Ratificació decret d'alcaldia núm. 5881/2002 de 24 de setembre, nomenament vocal en representació de l'Ajuntament de Mataró al Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

Servei de Recursos Humans

11 Aprovació modificació de la plantilla.

12 Aprovació modificació de la relació de llocs de treball.

13 Compatibilitat de 2 empleats municipals.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALSObres

14 Aprovació projecte modificat de les obres de reurbanització del segon tram del carrer Pablo Picasso i els carrers República Dominicana i Poeta Punsola.

15 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de construcció d'un Centre Cívic al Pla d'en Boet.

16 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de construcció de l'edifici del Departament de la Via pública. Fase planta baixa, fase planta soterrani i fase urbanització exterior.

Urbanisme

17 Aprovació provisional de la modificació del Pla general, àmbit "Cafè del Mar / Cambra Agrària / Fàbrica Cabot Barba".

18 Aprovació dels treballs preparatoris de la modificació del Pla general, àmbit "Nau central Fàbrica Cabot i Barba / Sector 5.03 Prat de la Riba / Floridablanca.

19 Aprovació inicial de la modificació del Pla general àmbit "Entorn del Cementiri dels Caputxins".

20 Aprovació definitiva de la relació de bens i drets afectats per l'expropiació del carrer Damià Campeny números 58 i 60.

21 Aprovació definitiva de la relació de bens i drets afectats per l'expropiació d'una finca situada a l'Avinguda Corregiment (Plaça Flor i Calcat).

22 Encarregar a PUMSA l'execució del PEMU 06 "Can Cruzate".

LLicències

23 Aprovació definitiva de la modificació del reglament d'activitats de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Institut Municipal d'Educació

24 Designar com a vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, en representació dels empresaris de Mataró, la Sra. Sílvia Pont i Munzó en substitució del Sr. Benet Maymí i Pou.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de resolució del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds sobre el procediment a seguir per a la realització d'obres de restauració o millora en finques que presenten desperfectes constructius.

PRECS I PREGUNTES

Del Grup Municipal de Convergència i Unió

26 PREGUNTA s/la recepció dels treballs del Pla Especial del Centre Històric.

27 PREC s/ les comunicacions del servei de Llicències a les comunitats de propietaris.

28 PREC s/ la redacció i execució d'un nou tram de carril bici a la ciutat.

29 PREGUNTA s/ els tests psicotècnics als propietaris de cans considerats perillosos.

30 PREC s/ nous documents de suport informatiu de la ciutat.

31 PREC s/ la recollida selectiva d'olis de fregir usats als establiments d'hostaleria, a les grans empreses i a les deixalleries.

32 PREGUNTA s/ els agents econòmics públics i privats destinats a ocupar un espai físic al futur Tecnocampus.

Del Grup Municipal del Partit Popular

33 PREGUNTA s/ la retirada de deixalles a la zona de l'Estadi d'Atletisme.

34 PREGUNTA s/ arranjament del nus viari de la rotonda que enllaça la carretera de Cirera passat l'Hospital amb el carrer Josep Trueta i Raspall i el carrer Galicia i accés a l'Estadi Municipal d'Atletisme

35 PREC s/ millores a realitzar als enllaços de l'autopista C-32.

36 PREGUNTA s/ deficiències que pateix la rotonda situada a la carretera Nacional II a l'altura del polígon industrial del Rengle.

37 PREC s/ l'estat de les façanes dels immobles del carrer Burriac.

38 PREGUNTA s/ retard en la notificació de l'Impost de Circulació.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds

39 PREGUNTA s/ els treballs realitzats de l'Estudi de Detall del sector urbà de la Ciutat Jardí.

40 PREGUNTA s/ la matriculació a les escoles d'adults i a l'escola Oficial d'Idiomes.

41 PREGUNTA s/ les actuacions que Mataró necessita en matèria d'educació 0-3 anys.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

Ma. Pau Ortillés Cadena