Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari del mes de maig

Escoltar

Ple Ordinari del mes de maig

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l,Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de maig de 1998, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d,aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12.2.1998.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Aprovació Estatuts Consorci Sanitari del Maresme.


PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
Conjunta de tots els Grups Municipals
4 Adhesió a la taula d'acords sobre política en drogodependència

Del Grup Municipal Mixt
5 Aprovació inicial del Reglament municipal de Protocol, Honors, Distincions i ús de les Banderes Oficials en els edificis municipals.

SERVEIS CENTRALS
SECRETARIA GENERAL
6 Crear el servei de l'oficina d'Informació i atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Mataró (OAC).

INTERIOR
-Recursos Humans-
7 Aprovació bases de selecció contractació 25 Auxiliars Administratius.
8 Aprovació bases de selecció contractació 1 Sergent Policia Local
9 Aprovació bases de selecció contractació 1 Oficial 1ª Jardiner, 1 Oficial 2ª Jardiner, 2 vigilants Centre Acollida i 3 peons manteniment.

HISENDA
-Intervenció-
10 Donar compte de l'aprovació de la liquidació pressupost exercici 1997.
11 Aprovació expedient modificatiu de crèdit.
COMPRES I CONTRACTACIONS
12 Aprovació marca, model i finançament nous autobusos servei transport urbà de viatgers i aprovació pressupost de l'empresa adjudicatària CORPORACION ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE SA, pel periode 1 de maig a 31 de desembre de 1998.
13 Aprovació modificació contracte establert amb l'empresa PIDEC, SA, construcció viver d'empreses (fase estructures).
14 Aprovació modificació contracte establert amb l'empresa PROINOSA, obres reurbanització Camí del Mig.
15 Aprovació modificació contracte establert amb l'empresa COMSA, obres construcció centre recepció i emmagatzematge selectiu de residus especials i voluminosos.
16 Modificació contracte establert amb l'industrial Josep M. Pi i Boquet, prestació servei conservació i manteniment de l'enllumenat públic.
17 Autorització cessió contracte obres reurbanització La Riera (entre Muralla Sant Llorenç i c. Sant Josep), a favor de l'empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA, i modificació del mateix.
18 Aprovació plecs i convocatòria licitació reordenació circulació i aparcament en Av. Puig i Cadafalch, President Tarradellas, Joan Maragall, Salesians i Roselló.
19 Adjudicació obres, projecte complementari construcció camp municipal de futbol en La Llàntia a favor de l'empresa PIDEC, SA.
20 Adjudicació concurs obres recuperació medioambiental, reforestació i millora Parc Central, fase 2 B, a l'empresa COPCISA.
21 Ratificació Decret d'Alcaldia de 23 d'abril sobre contractació amb mútua accidents de treball i malalties professionals.

PATRONAT MPAL. ESCOLES BRESSOL
22 Aprovació preus públics del Patronat Municipal de les Escoles Bressol curs 1998-1999.

PATRONAT MPAL. ESCOLA UNIVERSITÁRIA
23 Aprovació preus públics Patronat municipal Escola Universitària, curs 1998-1999.
24 Modificació pressupostària per acceptació subvenció de la Comissió Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT).

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
25 Aprovar projecte complementari de les obres de reurbanització de La Riera.
26 Aprovació definitiva del projecte d,urbanització de la Rda. Bellavista, annex aparcament.
27 Aprovació del pla de Seguretat redactat per l'empresa PIDEC d'aplicació en les obres de construcció d,un edifici destinat a viver d'empreses, dase 2ª.
28 Aprovació definitiva del Projecte d'adequació dels acabats superficials i serveis urbans al barri Pla d'en Boet.
29 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de construcció d'un edifici destinat a viver d'empreses, fase estructura.

-Urbanisme-
30 Aprovació inicial de la modificació del Pla General en relació al pont del Camí del Sant Crist, per damunt del ramal de l'autopista A-19.
31 Aprovació definitiva del Projecte de reparcelÙlació del Sector 9, Parc Central.
32 Aprovació provisional del PERI de Can Llinàs.
33 Expropiació de mutu acord dels terrenys de l,entorn del Pla Parcial del Camí de la Serra, als hereus de Batlle Masdéu.
34 Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la UA-28, c. Teià (La Llàntia).
35 Recepció de les obres d'urbanització de les zones verdes dels Plans parcials Roques Albes i Les Valls.
36 Recepció de les obres d'urbanització del carrer Puig i Cadafalch i Can Boada.
37 Ratificació de la continuïtat del conveni de l'oficina mixta i de l'aprovació del pressupost per a l'any 1998, presentada pel CTR del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

-Medi Ambient-
38 Ratificació del decret d'alcaldia relatiu a la modificació del pla d'usos de la platja per a l'estiu de 1998.
39 SolÙlicitud de concessió a la Demarcació de Costes per a la instalÙlació d'un joc doble de xarxa tridimensional a la platja.

-Circulació i Transports-
40 Aprovació del conveni amb la Fundació RACC per a la realització de l'estudi de viabilitat i formes de gestió de varis aparcaments i la implementació del carril bici.

SERVEIS PERSONALS
-Joventut-
41 Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Joventut.
42 Aprovació del document definitiu del Pla Integral de Joventut.

-Patronat Municipal d,Esport-
43 Substitució representant grup municipal del Partit Popular al Patronat Municipal d'Esports.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
44 PREC s/l'activació immediata dels treballs i debats referents a la prevenció i seguretat pel Mataró de l'any 2000.
45 PREC s/la regularització amb semàfors del trànsit a les rotondes de la ciutat.
46 PREC en relació a la regularització de l,espai de Can Palauet.
47 PREGUNTA s/les mesures de seguretat a la ciutat de Mataró durant aquesta Setmana Santa.
48 PREGUNTA s/uns abocaments de terres i runes.

Del Grup Municipal del Partit Popular
49 PREC s/modificació horari Biblioteca Pompeu Fabra.
50 PREC en relació a l'arxiu de l'edifici de Can Palauet.
51 PREGUNTA s/la deixalleria.
52 PREGUNTA s/els despreniments de les façanes.
53 PREGUNTA s/resposta de la Generalitat i ADIGSA als requeriments acordats en el Ple de 5 de març de 1998, relatius al projecte de millora al Pla d'en Boet.
54 PREGUNTA s/el problema d'abandó i bruticia als solars de Vista Alegre Est i s/millores en l'ordenació de l'aparcament al c. Joaquim Torres Garcia.
55 PREGUNTA s/l'estat en que es troba el vial anomenat Riera d'Argentona.

Del Grup Municipal Mixt
56 PREC s/els problemes detectats en la recollida selectiva de deixalles.
57 PREC en relació a les males olors provinents de la nova depuradora.
58 PREC s/el compliment de la sentència dictada epl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en relació a l'edifici de Can Palauet.
59 PREGUNTA s/la projectada instalÙlació museística sobre els carrers de l'antiga Iluro al final del carrer d'en Pujol en el solar de Can Fullerachs.
60 PREGUNTA s/el grau de compliment de l'acord adoptat pel ple d'aquesta Corporació amb data 8.5.1997, en relació a l'acompliment dels compromisos adquirits pel Govern Central en relació a l'acabament de les obres del Passeig Marítim.
61 PREGUNTA s/el grau de compliment del conveni de colÙlaboració entre l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Cabrera de Mar, el Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en relació a l'assentament de diferents famílies a la riera d'Argentona.
62 PREGUNTA s/el grau de compliment de la llei de política lingüística en els centres escolars de la ciutat.


Ho mana i signa l,Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el quatre de maig de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor