Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari mes de desembre. 10/12/98

Escoltar

Ple Ordinari mes de desembre. 10/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 10 de desembre, a dos quarts de set hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinaria que tingué lloc el dia 23.7.1998

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Aprovació definitiva Reglament d'honors i distincions.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Recursos Humans-
4 Ratificació nomenament de la Sra. Montserrat Illa Vila com a Cap d'Área de Serveis Personals.
5 Aprovar declaració de compatibilitat segona activitat.
6 Aprovació bases selecció tres tècnics superiors.

COMPRES I CONTRACTACIONS
7 Adjudicació contracte del curs de sessions formatives per a director d'activitats de Lleure infantil i juvenil a l'Escola Lliure el Sol.
8 Aprovació de les tarifes per a l'any 1999 de l'aparcament de la Plaça de les Tereses.
9 Aprovació de les tarifes per a l'any 1999 de l'aparcament de la plaça de Santa Anna.
10 Aprovació de la revisió definitiva de preus per a l'any 1997 dels serveis de neteja i recollida de residus sòlids urbans.
11 Aprovació de la revisió a compte dels preus per a l'any 1998 del servei de neteja d'edificis i dependències municipals.
12 Aprovació conveni proposat per Publicitat Fermalli Maresme, SL, CTSA i EUSA sobre instalÙlació, manteniment i explotació de les marquesines del servei urbà i interurbà d'autobusos i taxis.
13 Aprovació modificació contracte obres rehabilitació habitatge habitatges barri de l'Esperança.
14 Adjudicació a l'empresa COMSA concurs contractació obres 1ª fase pas subterrani vianants al Passeig Marítim, entre el Port i el Centre Natació.
15 Adjudicació a l,empresa STACHYS, SA concurs contractació obres urbanització entorn zona de serveis terciaris del Rengle.
16 Adjudicació a l'empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA concurs contractació servei de neteja d,edificis i dependències municipals periode comprés entre el 1r. gener de 1.999 i el 31 de desembre de l'any 2.002.
17 Adjudicció a l'empresa SACPA, el concurs per la contractació Servei de recollida i acollida d'animals domestics abandonats.

SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE
18 Aprovació topònims del terme municipal de Mataró.

HISENDA
-Intervenció-
19 Aprovar l'aportació extraordinària a favor del PASS d'import 32 milions de pessetes.

-Gestió Tributària-
20 Aprovació preus públics SIDRAL
21 Aprovació tarifes subministrament aigua.
22 Aprovació tarifes Aigües de Mataró, SA

INSTITUT POLITÈCNIC MPAL. MIQUEL BIADA
23 Aprovació concessió directa d'una subvenció a l'Associació de Pares de l'IPM Miquel Biada per un import de 2.200.000 PTA.

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
24 Aprovació acta recepció obres construcció de la cinquena barra de nínxols del cementiri municipal Les Valls.
25 Aprovació definitiva del Projecte de Recuperació Mediambiental, Reforestació i Millora del Parc Central Fase 1A i definició de dues fases per a l'execució de les obres.
26 Aprovació definitiva del Projecte de Recuperació Mediambiental, Reforestació i Millora del Parc Central Fase 1B i definició de dues fases per a l'execució de les obres.
27 Reconeixement d'obligacions relacionades amb l'aprovació de factures a favor de diversos industrials que han intervingut en les obres de reforma de la nova seu de la Policia Local.
28 Ratificació Decret del President de la CIM de Serveis Territorials s/l'acceptació del Programa FEDER 97/99 i dels Fons de Cohesió 97/99.

-Servei de Manteniment-
29 Aprovació del Projecte bàsic i executiu sector de l,escalinata del cementiri dels Caputxins.
30 Aprovació acta recepció de les obres de renovació de paviments de calçada 1998-1999, 1ª fase.

-Urbanisme-
31 Aprovació provisional del Pla Parcial del sector "Vallverich" (Industrial-residencial).
32 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General en l'àmbit de la UA-52 "C.Cooperativa".
33 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de l'àmbit superior de la UA-52 "C.Cooperativa".
34 Aprovació de l'avanç de la modificació puntual del Pla General en relació a "Millora Urbana de Can Marquès".
35 Aprovació del Text Refòs de la modificació puntual del Pla General en relació al "Pont del Camí del Sant Crist".
36 Aprovació del Text Refós del Pla Parcial de les "Hortes del Camí Ral".
37 Aprovació definitiva de l,operació jurídica complementària al projecte de reparcelÙlació de la Unitat d'Actuació 39 "Cal Collut".
38 Ratificació decret president CIM de Serveis Territorials de 27.10.98 de petició de subvenció a la Generalitat de Catalunya pel manteniment de l'Oficina de "Gestió i Assessorament per a la Rehabilitació d'Habitatges de la ciutat de Mataró".
39 Aprovació definitiva projecte urbanització de les zones verdes del Sector 9 "Parc Central".

-Circulació i Transports-
40 Aprovació inicial del Projecte de senyalització informativa de la ciutat de Mataró.

SERVEIS PERSONALS
Escola Universitària Politècnica de Mataró
41 Aprovació conveni colÙlaboració entre EUPM i l'Ajuntament de Vilassar de Mar per a la realització d'un mapa sònic.
42 Aprovació conveni colÙlaboració entre EUPM i l'Ajuntament de Vilassar de Mar per a la realització de treballs de medicions.

Sanitat i Serveis Socials
43 Aportació Ajuntament al dèficit econòmic individual dels usuaris de la Residència Sant Josep.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
44 PREC s/la convalidació de certes sancions per infracció de circulació per classes d'educació viària.
45 PREC perquè la primera unitat del tren d'alta velocitat que circuli en el trajecte Madrid-Barcelona-França porti el nom de Mataró.
46 PREC s/el passeig de l'Av. Amèrica
47 PREGUNTA s/els plans d'autoprotecció respecte a incendis forestals.
48 PREGUNTA s/les barreres arquitectòniques de la remodelada estació de RENFE.
49 PREGUNTA s/el mapa acústic de la ciutat.
50 PREGUNTA s/la campanya sancionadora a motocicletes endegada pel Govern Municipal.

Del Grup Municipal del Partit Popular
51 PREC s/renovació enllumenat Rda. Alfons Xè El Savi.
52 PREC s/la millora senyalització de la cruïlla Rda. Rocablanca/c. Berguedà
53 PREC s/les modificacions circulatòries al c/Rosselló i voltants.
54 PREGUNTA s/l'enderroc de la Masia de Cal Collut.

Del Grup Municipal Mixt
55 PREC s/el projecte del servei d,atenció museístic.
56 PREC s/el nou edifici de la policia municipal.
57 PREGUNTA en relació a si es pensen organitzar actes per a commemorar el 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra.

Ho mana i signa l'Alcalde accidental Sr. Remigio Herrero Garcia, a Mataró el quatre de desembre de mil nou-cents noranta-vuit.
En dono fe
La Secretaria Acctal.

M. Pau Ortillés i Cadena