Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió extraordinària del Ple Municipal. 23/12/99

Escoltar

Sessió extraordinària del Ple Municipal. 23/12/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 23 de desembre de 1999, a les 6 HORES DE LA TARDA, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Tresoreria i Gestió Tributària-
1 Aprovació definitiva Ordenances fiscals per a l·any 2000
2 Aprovar tarifes aigua.
3 Aprovació tarifes serveis, treballs i subministraments complementaris a la venda d·aigua del servei d·abastament d·aigua potable.

-Intervenció-
4 Aprovació inicial pressupost per a l·any 2000 de l·Ajuntament i Organismes Autònoms i la plantilla personal i relació llocs de treball de l·Ajuntament.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint de desembre de mil nou-cents noranta-nou.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor