Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25/07/2011

Escoltar

25/07/2011

dilluns 25 juliol 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 12/2011 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 25 DE JULIOL DE 2011.

=================================================================
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-cinc de juliol de dos mil onze, essent les 9 hores i trenta-cinc minuts del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
 
Hi concorren els Senyors:
 
JOAN MORA I BOSCH                                     ALCALDE                                            (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER                       TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ I BRUGUERA                    TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET                               TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ           TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                                REGIDOR DELEGAT                            (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA                                 REGIDOR DELEGAT                            (CIU)
CAROLINA SOLER I SOTO                               REGIDORA DELEGADA                       (CIU)
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                      REGIDOR                                          (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ                          REGIDORA                                        (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA                    REGIDORA                                        (PSC)
CARME MALTAS FREIXAS                               REGIDORA                                        (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                      REGIDOR                                           (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ                        REGIDOR                                           (PSC)
IVAN PERA ITXART                                          REGIDOR                                           (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                            REGIDOR                                           (PSC)
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ                   REGIDOR                                             (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO                        REGIDOR                                             (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR                                             (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ        REGIDORA                                           (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ                           REGIDORA                                           (PP)
 
MONICA LORA CISQUER                                 REGIDORA                                         (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ                        REGIDOR                                           (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL                                 REGIDOR                                           (PxC)
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ                                 REGIDOR                                    (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                               REGIDORA                                 (ICV-EUiA)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                       REGIDOR                                           (CUP)
 
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe de l’acte.
 
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
El Sr. Alcalde comunica als membres del Consistori que ha considerat necessari convocar aquest ple extraordinari urgent a conseqüència dels greus fets que han tingut lloc a Noruega, per la consternació que ens han produït i per solidaritat amb el poble noruec. La urgència de la sessió ve motivada també per aprofitar la presència de tots els regidors al Ple extraordinari que acabem de celebrar i per la proximitat dels tràgics fets que la motiven.
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a ratificar la convocatòria urgent del Ple municipal.
 
 
RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT.
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (27).
 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA DEL DOBLE ATEMPTAT SUCCEIT DIVENDRES PASSAT A NORUEGA.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la Declaració Institucional següent :
 
“L’Ajuntament de Mataró expressa unànimement el rebuig i la condemna més enèrgica pel brutal assassinat de noranta-dues persones en un doble atemptat a Noruega i mostra la seva consternació davant la brutalitat del tiroteig contra els joves acampats a la illa d'Utoya i l'explosió d'un cotxe bomba al centre d' Oslo.
El Consistori dóna tot el seu suport als ferits i manifesta també la seva solidaritat amb les famílies de les víctimes i amb tots els ciutadans Noruecs. Així com amb el primer ministre Jens Stoltenberg, que va resultar il·lès de l'atemptat contra l'edifici governamental.
Així mateix, expressem la solidaritat de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró amb el partit laborista noruec, les joventuts del qual han estat, durant la celebració d’una convenció política les víctimes del tiroteig a l'illa d'Utoya. Alhora que rebutgem contundentment la inacceptable intolerància d’accions que atempten contra la llibertat i el respecte, valors fonamentals de tota democràcia.
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Fer arribar el més sentit condol de la ciutat de Mataró al Cònsol de Noruega per la tràgica mort en brutal atemptat de més de noranta persones a la ciutat d’Oslo i a l’illa d'Utoya el passat divendres dia 22 de juliol i oferir tot el seu suport als ferits, les famílies de les víctimes i a les autoritats.”
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (27).
 
 
A continuació el Sr. Alcalde proposa fer un minut de silenci en mostra de solidaritat amb les famílies de les víctimes i els ciutadans Noruecs.
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i quaranta minuts del matí, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.