Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Afectacions a serveis municipals i mesures excepcionals

Escoltar

Afectacions a serveis municipals i mesures excepcionals

A continuació teniu un llistat de preguntes freqüents sobre la circulació de persones, els vehicles i transports o les relacionades amb l'activitat empresarial, els treballadors i els serveis que poden dur a terme la seva activitat. (Actualitzat 09/04/2020)

- Puc sortir al carrer?

Els vianants i els vehicles només podran circular a la via pública, quan sigui absolutament imprescindible per a la realització de les següents activitats:

Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

Assistència a centres, serveis i instal·lacions sanitàries.

Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, però únicament en el cas dels serveis essencials no afectats per la suspensió temporal d’activitats establerta entre el 30 de març i el 9 d’abril inclosos (veure pregunta 36 i següents).

Retorn al lloc de residència habitual.

Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Desplaçament a entitats financeres i asseguradores.

Per causa de força major o per situació de necessitat.

Per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa o per altra causa justificada.

 

- On i quant de temps puc estar al carrer?

La circulació de persones s’haurà de realitzar sempre en les següents condicions:

Sempre no hi hagi una millor alternativa.

Pel temps i la distància imprescindibles.

De manera individual, llevat que s’acompanyi a una persona menor d’edat o depenent.

Mantenint en la mesura del possible una distància de seguretat d’1 metre respecte de la resta per persones.

Complint amb la resta de mesures higièniques i de prevenció recomanades.

 

- Puc passejar pel carrer o pels espais públics?

No, només són permesos els desplaçaments imprescindibles i justificats.

Resten expressament tancats a l’accés públic general:

Parcs i places.

Passeig Marítim.

Platja.

Zones agrícoles (excepte pagesos, treballadors, proveïdors i clients).

Zona forestal.

 

- Quantes vegades puc anar a comprar?

* Actualitzat a 03/04/2020

La compra d’aliments, medicaments o d’altres béns de primera necessitat no pot ser una excusa per sortir contínuament al carrer, romandre-hi durant llarg temps o allunyar-se innecessàriament del domicili.

Procureu agrupar les compres imprescindibles i no sortir més d’1 o 2 vegades a la setmana. 

* Quan aneu a comprar, convé portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.

 

- Puc quedar amb gent al carrer?

No, la sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades. 

 

- Com puc acreditar o justificar el motiu el meu desplaçament?

* Actualitzat a 03/04/2020

Per als desplaçament de caràcter laboral, l’Estat ha fixat un model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. El podeu trobar al següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4196

*L’ús d’aquest document no és obligat però sí recomanable.

Per als desplaçaments de caràcter personal que siguin imprescindibles es recomana a la ciutadania que, si és possible, guardi tiquets de compra i porti documentació acreditativa del lloc de treball, cita mèdica o qualsevol altra gestió autoritzada, per tal de facilitar el control policial.

 

- Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, es pot comunicar a la Policia Local (93 758 23 33). No obstant això, la Policia Local ja està vigilant i actuant d’ofici a tota la ciutat.

 

- La policia pot sancionar algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

Les sancions van dels 600 als 30.000 €, segons la gravetat del fet. 

 

- Puc entrar i sortir del municipi?

Sí, però només per a les activitats autoritzades i quan no sigui possible realitzar les mateixes a la ciutat.

 

- Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

 

- Com s’ha de gestionar la custòdia dels fills pels pares separats?

 Amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi per als fills, es recomana:

Reduir al màxim els desplaçaments dels menors.

Intentar arribar a acords temporals sobre la custòdia dels fills.

Si és possible, mantenir la custòdia durant aquest temps amb un únic progenitor: qui tingui la custòdia exclusiva o qui la tingui en aquest moment (en els casos de custòdia compartida).

Si algun dels progenitors està contagiat o presenta símptomes, és preferible que la guàrdia i custòdia la mantingui temporalment l’altre progenitor.

Facilitar que l’altre progenitor mantingui el contacte amb els seus fills per via telefònica o telemàtica.

 

- Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?

Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor.

 

- Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

 

- Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec?

Només si són molt petits i és imprescindible. Demaneu a algú altre que us faci la compra o que tingui cura dels nens.

 

- Què es pot fer si una persona discapacitada, dependent o amb alguna malaltia o trastorn que requereix sortir al carrer per motius de salut?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.

A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia suficient.

 

- Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

 

- Puc anar al metge?

Sí, però preferentment només per a necessitats urgents o inajornables, per no saturar els serveis sanitaris.

Les cites programades s’estan ajornant.

  

- Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament o d’altres tràmits (lliurament, recepció o signatura de documents, etc.)?

Posposeu qualsevol gestió o tràmit que no sigui essencial ni urgent. Si heu de fer una gestió o tràmit imprescindible, tant administratiu com privat, utilitzeu preferentment els canals telemàtics que les administracions públiques, empreses i entitats posen a la vostra disposició.

S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).


- Puc assistir a un acte de culte (missa, actes de Setmana Santa)?

Nou 09/04/2020

L’estat d’alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat.

Per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament, es recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte.

Moltes comunitats religioses han previst l'atenció als fidels per mitjans no presencials a través de les múltiples plataformes i mitjans de comunicació o telemàtics existents.

Les processons i d’altres actes de la Setmana Santa han quedat anul·lats.

 

- Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

Actualitzat a 02/04/2020

Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort.
 
Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma.

  

- Puc baixar les escombraries?

Sí, al lloc més proper i durant el temps estrictament necessari.

 

- Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) i de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual, ni per reunir-se amb d’altres persones.

 

- Puc treure a passejar el meu gos?

Només pot treure a passejar el gos una persona, mai amb d’altres acompanyants, excepte menors de curta edat que no poden quedar-se sols a casa o a càrrec d’una altra persona.

Les passejades han de ser curtes, només les imprescindibles per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals, sense que la distància superi els 200 metres del seu domicili, i sense tenir contacte amb d’altres persones i animals. L’ús dels correcans no està permès.

Tanmateix, s’han de tenir en compte les disposicions de l'Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control d'animals, i especialment les referides a la presència d’animals als espais i vies públiques, a les normes de conducció, i a les deposicions i miccions.

La passejada del gos no pot ser una excusa per sortir contínuament al carrer, romandre-hi durant llarg temps o allunyar-se innecessàriament del domicili.

  

- Puc portar la meva mascota al veterinari?

 Sí, per atendre a casos urgents o inajornables.

  

- Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili, en una granja o similar?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

 

- Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

No, únicament ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades per l’Ajuntament, amb les condicions de seguretat i higiene que s’estableixin.

 

 - Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Actualitzat a 09/04/2020

Sí, si és un hort del que cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més tenen animals que han de cuidar. Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort.

El desplaçament als horts s’ha de fer individualment.

Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi puguin haver en segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.

El horts municipals de l’Ajuntament de Mataró romandran tancats, per reduir la mobilitat no essencial i minimitzar el risc de contagis.

 

 1. Quantes persones poden circular en un vehicle privat?

Com a norma general, els desplaçaments en vehicle privat es faran sempre individualment.

En vehicles particulars de fins a 9 places (turismes), hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants.

També i excepcionalment hi podrà anar més d’una persona, quan sigui imprescindible per acompanyar a persones amb discapacitat, menors, majors o per altra causa justificada; sempre i quan la persona acompanyada no pugui conduir per les seves condicions particulars. Els ocupants del vehicle, a més, hauran de guardar la major distància de separació possible.

Els desplaçaments en vehicle de dues rodes (motocicleta, ciclomotor, bicicleta, patinet, etc) es faran sempre individualment.

En tot cas, els desplaçaments en vehicle només són possibles per a les causes permeses (treball, atenció mèdica, compra d’aliments i béns bàsics, retorn al domicili, cura de persones, etc.).

 

 1. I dins de taxis i VTC?

Sempre individualment (conductor i passatger), excepte si s’acompanya a una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia, i guardant la màxima distància de seguretat.

 

 1. Està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

No obstant això, es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible, intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients.

  

 1. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

 

 1. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

  

 1. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

 

 1. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

 1. Funciona el transport públic (bus i taxi)?

Sí, però amb reduccions en la freqüència i en la capacitat dels vehicles, per limitar la circulació i aglomeració de persones.

A més, dins dels vehicles s’ha de guardar la màxima distància de seguretat possible.

  

 1. Funcionen els aparcaments públics?

Els pàrquing subterranis continuen funcionant ordinàriament.

Les zones blaves i taronges han quedat suspeses per limitar la mobilitat dels vehicles, i, per tant, no estan sotmeses ni a control horari ni a pagament.

 

- A qui afecta la suspensió temporal d’activitats i treball entre el 30 de març i el 9 d’abril?

De forma obligatòria a tots els treballadors i treballadores en actiu, amb l’excepció dels que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

Els treballadors i treballadores no es desplaçaran als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i quedaran en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat, i quan acabi el període de restriccions recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa.

 

- Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de què sigui necessari poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple).

  

- Quines són les activitats i serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats per la suspensió temporal d’activitat i per tant sí han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball segons estigui previst en cada cas:

Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.

Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent l’entrega).

Servei de perruqueria a domicili.

Hostaleria i restauració pel que fa a serveis d’entrega a domicili.

Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.

Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.

Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa, seguiran atenent les actuacions processals no suspeses.

Serveis de les administracions públiques imprescindibles pel funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.

Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.

Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport pels casos en vigor durant l’estat d’alarma.

Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial.

Forces Armades.

Seguretat privada.

Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat.

Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19.

Serveis funeraris.

Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

Venda de premsa.

Mitjans de comunicació públics i privats, incloent la seva impressió i distribució.

Serveis financers, bancaris i d’assegurances.

Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.

Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.

Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

Personal laboral de notaries i registres pels serveis essencials establerts.

Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.

Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.

Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.

Abastiment d’aigua potable.

Serveis meteorològics.

Servei postal universal de l’operador estatal.

Importació i subministrament de material sanitari, incloent empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris.

 

- I les obres?

Les obres, tant públiques com privades, han quedat temporalment suspeses, llevat que la seva continuïtat sigui urgent o essencial.

  

- Quines mesures han d’adoptar els centres de treball que continuen funcionant?

Els centres de treball d’activitats i serveis essencials continuaran funcionant amb les degudes mesures de seguretat. La separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'1 metre i mig de distància.

Aquestes mesures no són aplicables a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials i d’abastiment alimentari.

  

- Quines botigues poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 

- I el mercat setmanal?

Els mercats setmanals no sedentaris han estat suspesos.

 

- Fins a quina hora estan oberts els comerços d’alimentació?

 Fins a les 21.00 h com a màxim, per reduir la circulació de persones.

 

- Estan oberts bars i restaurants, centres comercials, cinemes, gimnasos, instal·lacions esportives, biblioteques, museus, hotels o d’altres activitats d’oci?

No, estan tancats.

 

- Clíniques veterinàries?

Sí, la seva obertura està específicament prevista i autoritzada per atendre preferentment a necessitats urgents o inajornables.

 

- I el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia?

Només es troba obert al públic per recollir animals perduts.

 

- Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

- Locutoris?

Actualitzat a 06/04/2020

No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic. Sí que està permesa l’activitat comercial d’equips tecnològics i de telecomunicacions que puguin realitzar; així com l’activitat d’enviaments de diners.

 

- Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

  

- Establiments de menjar per emportar?

Sí, es considera comerç d’alimentació.

 

- Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

  

- Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 

- Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

No, excepte que es considerin servei essencial.

 

- Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, perquè no es consideren un servei essencial

  

- * Estan permeses les reparacions d’urgència?

Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.

 

- * Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

 

- Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

 

- Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

  

- Quins serveis públics continuen funcionant?

Tots els servei que es consideren essencials: Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals per desenvolupen tasques de caràcter sociosanitari.

 

- Quins telèfons he de fer servir?

900 859 009 Per a informació de l’Ajuntament de Mataró.

012 Per a informació de la Generalitat de Catalunya.

061 Per a símptomes mèdics de malaltia

112 Només per a emergències i en cap cas per a informació.

  

- Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

 

- Com puc col.laborar amb l’Ajuntament fent donacions o voluntariat?

DONACIONS. Les empreses que vulguin fer donacions d’equips o materials de protecció individual com mascaretes quirúrgiques, de seguretat FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, guants, bates impermeables, alcohol sanitari i desinfectants, solucions hidroalcohòliques o gels antisèptics, entre d’altres, s’han de posar en contacte directament amb el Servei de Protecció Civil i Salut mitjançant l’adreça de correu electrònic: protecciocivil@ajmataro.cat

FABRICACIÓ. En el cas que la vostra empresa vulgui col·laborar en el procés de producció i distribució de material de protecció complementari, cal omplir el següent formulari: https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede/contenedores/tramitOVAC.html?tipusTramitCodi=PROM-DispositiuCovid

VOLUNTARIAT. Totes les iniciatives de la societat civil, organitzada o no (d'entitats, de grups de ciutadans o de persones a títol individual), es canalitzaran a través del Punt del Voluntariat (Agència de Suport i Serveis a les entitats): http://portal.entitats.mataro.cat/punt-voluntariat/voluntariat-covid-19/

 

 

Oficines d'Atenció Ciutadana

Totes les oficines estan tancades.

Suspesos els termes i interromputs els terminis dels procediments administratius en curs.


Podeu fer consultes:

Telèfon gratuït: 900 859 009 de dilluns a divendres de 8 a 19 h

Correu electrònic: ajmataro@ajmataro.cat

O per Internet a Tràmits en línia


Centres cívics

Es mantenen tancats al públic.


Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)

Les oficines estan tancades al públic.

Persones: la inscripció al SOM es pot fer via telefònica o telemàtica, correu electrònic o per internet al formulari

Empreses: La gestió d'ofertes de treball per a les empreses es manté activa aquí


Podeu fer consultes:

Telèfon: 93 758 21 31 de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Correu electrònic (persones): serveiocupacio@ajmataro.cat

Correu electrònic (empreses): bt@ajmataro.cat


Casals municipals de la gent gran

Es mantenen tancats al públic.

S’ofereix el servei alternatiu de menjador a domicili amb el suport de Creu Roja.


Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD)

L'equipament està tancat.


Podeu fer consultes:

Telèfon: 647 990 082

Correu electrònic: info.cird@ajmataro.cat

Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h divendres de 9 a 14 h.


Centres juvenils / projectes per a joves

Es mantenen tancats al públic incloent els Patis oberts, Centres oberts i Espai joves.


Podeu fer consultes:

. Oficina Jove del Maresme o Xarxa d’Espais Joves:

Telèfon: 636 436 467

Correu electrònic: maresme@oficinajove.cat

. Referent Ocupació Juvenil:

Telèfon: 647 471 101

Correu electrònic: ahernandez@ajmataro.cat

. Servei tècnic Mataró Jove:

Telèfon: 647 990 068

Correu electrònic: joventut@ajmataro.cat


Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA)

L’Oficina Local de l’Habitatge està tancada al públic.


Podeu fer consultes d'urgència:

Telèfon: 662 30 25 87 (de 9 a 14 h)

Telèfon: 93 758 26 36 (les 24 h tots els dies)


Aigües de Mataró SA (AMSA)


L’empresa municipal Aigües de Mataró està tancada al públic.

Durant l’estat d’alarma:

- No se suspendrà el servei d’aigua a famílies i o empreses per manca de pagament

- S’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec

- Tot i que els terminis de la majoria de tràmits estan suspesos i interromputs, les persones afectades econòmicament per la crisi del coronavirus poden tramitar el Cànon Social de l’Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua


Podeu fer consultes:

Telèfon urgències: 93 741 61 00

Telèfon avaries: 900 777 555

Correu electrònic: info@aiguesmataro.cat

O per Internet a Tràmits en línia


Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

 

L'oficina no fa atenció presencial però podeu seguir fent les vostres consultes i reclamacions de forma virtual:

Correu electrònic: omic@ajmataro.cat

O per Internet a Tràmits en línia

 

Més informació als canals oficials dels serveis públics de consum:

- Ajuntament de Mataró: Informació sobre la tramitació de les reclamacions de consum mentre duri l'estat d'alarma

- Agència Catalana del consum: @consumcat https://twitter.com/consumcat/status/1240602900281335813

- Diputació de Barcelona: @ConsumDiba i https://www.diba.cat/consum/-/coronavirus-espai-amb-informacio-actualitzada-i-en-revisio-permanent

La Diputació de Barcelona ha elaborat un recull de preguntes i respostes sobre les afectacions per la Covid-19 als consumidors.
El podeu descarregar en aquest enllaç: Descarregar pdf


Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 
L'oficina està tancada.
 
Per consultes:

Consulteu els canals habilitats per a atenció al contribuent a https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7046

El CAP La Llàntia està tancat fins a nou avís.

Podeu fer consultes:

- Usuaris d'aquest CAP que no puguin esperar, atenció al CAP Ronda Cerdanya (carrer del Vallès, 37) de 8 a 20 h.
Telèfon: 93 741 57 85

- Fora d'aquest horari: CAP Ronda Prim (ronda de Joan Prim, 35).
Telèfon: 93 741 73 72


El CAP Ronda Cerdanya i el CAP Gatassa no obriran els dissabtes fins a nou avís. La resta de la setmana funcionen en l'horari habitual.

Els CAPs oberts prestaran atenció també de 8 a 20 h el Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua.

Durant els dissabtes de 8 h a 17 h:

- Les persones usuàries del CAP Ronda Cerdanya han d’anar al CAP Rocafonda (ronda de Rafael Estrany, 8).
Telèfon: 93 755 62 07


- Les persones usuàries del CAP Gatassa hauran d’anar al CAP Ronda Prim (ronda de Joan Prim, 35).
Telèfon: 93 741 50 44


-L'atenció pediàtrica els dissabtes es farà al CAP Rocafonda, no al CAP Ronda Prim.


Fora de l’horari dels centres, truqueu al 061 o al 112 (només emergències).

Més informació a Notes de premsa

Benestar Social

El servei només fa atenció en situacions d’especial urgència.

Se suspenen les visites domiciliàries.

Les visites ja concertades s’atenen telefònicament al telèfon: 93 758 23 01.

Adreça: avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h


Podeu fer consultes en casos d'emergència:

Telèfon: 93 758 23 01

Correu electrònic: consultaserveissocials@ajmataro.cat


Centre de suport alimentari L'Entorn

Ofereix el servei de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

S'ha organitzat un sistema de lliurament de lots a domicili a les famílies beneficiàries en funció del número de membres, i a adults que han d’estar confinats a casa.

Adreça: carrer de Castro Méndez Nuñez, 64 baixos.


Actualitzat 02/04/2020

Centre acollida municipal Espai Gatassa 

L’Ajuntament ha habilitat l’Espai Gatassa com a Centre d’Acollida Municipal per a persones sense sostre.
L’equipament, gestionat per Creu Roja, compta amb 48 places que se sumen a les 21 que ofereix durant tot l’any el Centre d’Acollida Municipal de Can Soleret.
 
Més informació:  nota de premsa

Tributs municipals i concessions

*Actualitzat 06/04/2020

No es posaran al cobrament nous rebuts i liquidacions de tributs, taxes o preus públics.
 
S’ampliarà el termini de cobrament de rebuts i liquidacions de tributs, taxes o preus públics ja notificats al ciutadà:
 
- Taxa de mercats municipals corresponent període 1r semestre: s’ampliarà el termini de cobrament fins al dia 20 de maig de 2020, i els domiciliats es cobraran el dia 4 de maig de 2020.
 
- No s'enviaran a cobrament les quotes domiciliades d'abril d'escoles bressol municipals, Piscina Municipal, Aula de Teatre, Escola Municipal de Música de Mataró, Centre Municipal d'Esports El Sorrall, entre altres.
 
- Impost de vehicles: s'ha modificat el calendari fiscal, que passa a ser del 4 de maig al 6 de juliol. Els rebuts domiciliats es cobraran l’1 de juliol de 2020.
 
Els establiments que no poden obrir per la situació d'excepcionalitat tindran reduccions en la quota en relació al temps de vigència de l’estat d’alarma:
 
- Preu públic de brossa comercial.
 
- Taxa d’ocupació de la via pública per bars i restaurants (taules i cadires / terrasses).
 
- Taxes de mercats municipals.
 
- Cànons per les concessions que han vist afectades les seves activitats.
 
Els imports a retornar o compensar per taxes o preus públics de quotes ja abonades (març) es calcularan i aplicaran quan finalitzi l'estat d'alarma.
 
Aquestes mesures es poden veure modificades en cas de pròrroga de l'estat d'alarma o per l'adopció de noves les mesures fiscals i econòmiques extraordinàries que decreti el Govern.

* Les liquidacions de tributs, taxes i preus públics emeses directament per l'Ajuntament de Mataró (no per l'Organisme de Gestio Tributària) amb data de venciment entre el  20 de març i el 5 de maig  han ampliant el seu termini de pagament fins al 20 de maig. Es pot fer el pagament tot i que la data de venciment que consta al document de pagament ja s’hagi  esgotat a través de l'entitat col·laboradora Caixabank, en qualsevol de les seves oficines obertes al públic, als seus caixers automàtics o per banca electrònica en següent enllaç https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
 
Podeu consultar al web https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7046 les mesures addicionals sobre terminis de pagament de rebuts i liquidacions, inclosos els fraccionaments, emesos per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms

Actualitzat a 01/04/2020

Per tal de minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID-19, les diferents administracions han posat en marxa un paquet de mesures econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i autònoms.

Entre aquestes mesures s’hi compten ajuts i prestacions per a activitats suspeses o amb reducció de la facturació; facilitats tributàries com l’ajornament del pagament d’impostos; línies de finançament obertes per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Instituto de Crédito Oficial (ICO); o un ajut a fons perdut per a treballadors autònoms, entre moltes d’altres.

Consulta totes les mesures econòmiques municipals, autonòmiques i estatals en aquest enllaç.

Tota la informació al document pdf descarregable


Atenció a empreses


Al web de TecnoCampus s'ha habilitat un espai d'informació sobre les mesures econòmiques i sociolaborals d'àmbit general i específiques de suport a les pimes i autònoms. En aquest espai també podeu efectuar les vostres consultes sobre:


- Servei d’informació sobre les mesures de suport econòmic a pimes i autònoms adoptades per part de les diferents administracions.

- Servei d’atenció a consultes sobre els serveis a empreses i emprenedors que ofereix el TecnoCampus.

- Servei de consultes sobre línies de suport empresarial.


Més informació al web del TecnoCampus


Suspensió de contractes de serveis i manteniment


L'Ajuntament ha suspès totalment o parcial els contractes de serveis i subministraments de tracte successiu que no es puguin prestar degut a la situació d’excepcionalitat.

Per evitar acomiadaments en les empreses contractistes, durant la suspensió l’Ajuntament assumirà les despeses de personal, lloguer de locals i costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, entre altres.

Atesa la gran quantitat de consultes que estem rebent sobre aquest tema, hem habilitat un apartat de preguntes més freqüents en aquests mateix espai web.

Més informació a Notes de premsa


Actualitzat a 31/03/2020

Obres públiques i privades

Les obres, tant públiques com privades, han quedat temporalment suspeses, llevat que la seva continuïtat sigui urgent o essencial.


Limitació horària de les botigues d'alimentació


L'Ajuntament ha limitat a les 21 h l'horari d'obertura al públic del comerç minorista d'alimentació.

La Policia Local denunciarà els incompliments, que poden comportar sancions d’entre 600 i 30.000 €.

Més informació a Notes de premsa


Aigües de Mataró SA (AMSA)


L’empresa municipal Aigües de Mataró està tancada al públic.

Durant l’estat d’alarma:

- No se suspendrà el servei d’aigua a famílies i o empreses per manca de pagament

- S’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec

- Tot i que els terminis de la majoria de tràmits estan suspesos i interromputs, les persones afectades econòmicament per la crisi del coronavirus poden tramitar el Cànon Social de l’Aigua: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua


Podeu fer consultes:

Telèfon urgències: 93 741 61 00

Telèfon avaries: 900 777 555

Correu electrònic: info@aiguesmataro.cat

O per Internet a Tràmits en línia

Actualitzat 02/04/2020

L’Ajuntament ha pres un seguit de mesures tenint en compte el marc legal actual i per protegir el dret fonamental d’accés a un habitatge digne:

-PUMSA bonificarà en un 30 % el lloguer de 4 mesos (d’abril a juliol) a aquelles famílies que visquin en un habitatge del parc públic i acreditin una disminució d’ingressos degut a la pandèmia de coronavirus. 

L’Ajuntament demana la solidaritat de les persones arrendadores i arrendatàries d’habitatges de lloguer privat a la ciutat perquè busquin acords que assegurin la continuïtat i de la viabilitat dels contractes de lloguer, amb la finalitat de la no pèrdua de l’habitatge.

Sol·licituds:

Oficina Local d'Habitatge per Correu electrònic: pumsa@pumsa.cat

Informació i assessorament:

Correu electrònic: habitatge@ajmataro.cat
Telèfon:
 637 47 04 61.

Horari: de dilluns  a divendres de 10 a 13 h (per consultes inajornables) o per mitjà de la bústia de veu.

Més informació: nota de premsa

L'Ajuntament ha suspès totalment o parcial els contractes de serveis i subministraments de tracte successiu que no es puguin prestar degut a la situació d’excepcionalitat. Per evitar acomiadaments en les empreses contractistes, durant la suspensió l’Ajuntament assumirà les despeses de personal, lloguer de locals i costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, entre altres. A continuació teniu un llistat de preguntes freqüents.
 1. Quan parlem de costos salarials, què inclou?

La indemnització inclou els costos salarials del personal adscrit al servei ordinari o obra. En aquests costos també s’inclouen els costos de Seguretat Social. Es pagaran els costos salarials que constin a les nòmines.

 

 1. Els 5 dies naturals de què disposa l’òrgan de contractació per respondre, quan comencen a comptar?

Des del dia següent en què el contractista entra la instància a l’Ajuntament. Abans de la finalització d’aquest termini s’ha de signar l’acta entre el responsable del contracte i l’empresa.

 

 1. L'acreditació fefaent de les despeses s'adjuntarà a l'esborrany de l'acta?

No, en el moment de fer l’acta han de dir les despeses aproximades. La documentació per acreditar les despeses causades per l’estat d’alarma la presentaran un cop acabi aquest.

 

 1. Què considerem per acreditació fefaent?

Per acreditació fefaent entenem nòmines, tcs, factures, comprovants de pagaments.

Si al finalitzar l’estat d’alarma una empresa no pot presentar aquesta documentació, no se li podran abonar els danys i perjudicis.  

 

5. Les despeses salarials del subcontractista, les pot incloure el contractista principal com a danys i perjudicis que reclama a l'Ajuntament en virtut de l'article 34 del Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19?

 
No, d'acord amb l'informe de 23 de març de l'Advocacia General de l'Estat, aquestes despeses no es poden incloure en els danys i perjudicis reclamats a l'Ajuntament
 1. Quines obres estan suspeses?

El decret 2169/2020, de 20 de març, d’alcaldia suspèn totes les obres, amb les excepcions següents:

 1. Aquelles iniciades per la companyia d’Aigües de Mataró i les noves derivades de possibles avaries d’aigua i clavegueram, per considerar-les d’especial necessitat per a la ciutat.
 2. Aquelles que el seu caràcter bàsic estratègic l’òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que sigui parcialment.

Per tant, totes les obres que no estiguin en aquestes dues excepcions estan suspeses, tant les que l’obra finalitzava durant l’estat d’alarma, com les que no.

 

 1. Quan es considera que una obra està iniciada i, per tant, s’ha suspès?

 Per considerar que una obra estava iniciada i que, per tant ha quedat suspesa, s’ha d’haver signat l’acta de comprovació del replantejament i el contractista ha d’haver entregat el Pla de Seguretat i Salut. Si no, es considerarà que no es va iniciar l’obra i, per tant, no entrarà en les obres suspeses.

 

 1. En els contractes d’obres, si el tècnic director de les obres és extern (no és un tècnic municipal), qui ha de signar l’acta?  El tècnic director de l’obra o el  tècnic o cap de servei gestor de l’obra? 

Ha de signar el responsable del contracte, independentment de si és extern o no. 

L’art. 62.2 de la LCSP diu que en els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els arts. 237 a 246. 

Per tant, i malgrat que l’Ajuntament és responsable, la figura de responsable de contracte és del director facultatiu de les obres. 

 

 1. Com es farà el pagament de les obres afectades per la suspensió?

Les empreses presentaran una factura mensual, amb les despeses aproximades, que anirà a compte de la indemnització final.

 1. Com es farà el pagament en els serveis afectats per la suspensió?

Les empreses presentaran una factura mensual, que anirà a compte de la indemnització final.

El mes de març hauran de presentar dues factures:

 1. La primera anirà de l’1 al 13 de març amb el cost del servei realment realitzat.
 2. La segona anirà del 14 al 31 de març amb l’import aproximat del servei que s’hauria d’haver realitzat, que anirà a compte de la indemnització per danys i perjudicis.

 

 1. Quan s’han d’acreditar aquestes despeses?

Les despeses no es podran acreditar fins al final de l’estat d’alarma. Per tant, en el moment de signar l’acta el contractista no cal que acrediti res.

Els pagaments es faran a compte de la indemnització per danys i perjudicis que es calcularà al final de l’estat d’alarma.

 

 1. Com podem calcular els costos d’un servei/manteniment?

En els contractes en què el cost del servei/manteniment és igual cada mes, no hi haurà problema.

En els contractes en què el manteniment/servei depèn de les necessitats de cada mes, l’empresa ho podrà calcular fent la mitja de les factures presentades els 3 últims mesos.

Mataró Bus

Actualitzat a 02/04/2020

Servei gratuït temporalment, fins al 09/04/2020

De dilluns a divendres el servei diari es realitzarà amb la mateixa freqüència que al mes d’agost.

Els dissabtes els autobusos circularan amb horaris de diumenge.

 

Per garantir la seguretat de les persones:

 • Es redueix l’aforament dels vehicles a 1/3 de la seva capacitat

 • Els passatgers entraran per la porta del darrera

 • S’hauran de mantenir les distàncies de seguretat (>1 metre)

Més informació a la nota de premsa


Aparcaments

Aparcaments públics en funcionament.

Zona blava gratuïta.

Zona taronja sense limitació horària.

L’estacionament en els carrers de canvi quinzenal es farà de manera indefinida en el costat permès dels dies 16 al 31 del mes.


Taxis

Oferta adaptada a la disminució de la demanda prevista.

Recomanació d’acceptar només un passatger, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat, menors, majors o altra causa justificada.

Recomanació de mesures preventives de desinfecció del vehicle i de protecció personal.


Pla d'Impuls al Centre (PIC)

Degut a la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària del coronavirus, l’Ajuntament ha ajornat fins a nou avís l’aplicació de les mesures definitives de mobilitat per restringir l’accés de vehicles a La Riera i els seus entorns que havien d’entrar en funcionament l’1 d’abril. Aquestes mesures s’emmarquen en el Pla d’Impuls al Centre (PIC) i tenen per objectiu recuperar aquest espai per a la ciutadania.

Més informació a la Nota de premsa

- Només pot treure a passejar el gos una persona, excepte en casos en què hi ha menors de curta edat que no puguin quedar-se sols a casa o a càrrec d’una altra persona.

- Passejades curtes i a una distància màxima de 200 m del domicili.

- Passejades en els moments de menor afluència a les vies públiques, sempre que sigui possible.

- No es pot tenir contacte amb altres persones i animals.

- No està permès l’ús de correcans.


A més, recorda les disposicions de l’Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i control d'animals
:

-Recollir les defecacions.

-Ruixar amb aigua les miccions.

-Prohibició d’alimentar a la via pública (amb l’excepció de les persones degudament autoritzades per a l’alimentació de determinades colònies de gats).

Coordinació accions solidàries COVID-19 des del Punt del Voluntariat

El Punt del Voluntariat coordina les accions solidàries d’ajuda als col·lectius més vulnerables derivades de la situació de pandèmia per coronavirus.

Les tres línies de treball són:

 1. promoure xarxes de solidaritat comunitària autoorganitzades
 2. coordinar i posar en contacte les persones voluntàries amb les entitats que necessiten personal
 3. crida a la cessió de material d’autoprotecció

Més informació a la pàgina web

 

Programa soledat COVID-19

Projecte cogestionat entre el Punt del Voluntariat i la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena adreçat a persones grans o vulnerables que viuen soles i no tenen suport veïnal i/o familiar, o no són usuàries del Servei de Benestar Social, Creu Roja.

Tasques:
 • trucades de suport i seguiment
 • compra d’aliments bàsics
 • compra o recollida de medicaments a la farmàcia

  Més informació a la pàgina web

 

Recollida de brossa i neteja viària

Es manté:

- Recollida de contenidors (rebuig, vidre, paper, orgànica i roba)

- Recollida comercial/industrial a serveis essencials

- Recollida de trastos vells: si és impossible tenir-los a casa, porteu-los a la deixalleria

- Buidatge de papereres.

Demanem la vostra col·laboració amb aquests consells en vídeo:


Deixalleries

Tancada la deixalleria del carrer de Francesc Layret, 74.

Oberta la deixalleria del carrer de Galícia, 140.

Suspès el servei de deixalleria mòbil.


Horari
: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h i dissabte de 9 a 14 h.

Cementiris

Els dos cementiris municipals estan tancats al públic. Només es mantenen els serveis d’enterrament i crematori.

Cabré Junqueras demana a les famílies dels difunts que, abans d'anar al tanatori, truquin al telèfon de servei permanent.

 

Per consultes:

Telefòn: 93 757 47 67 

Telèfon de servei permanent: 93 741 53 70

Correu electrònic: administracio@cementirismetropolitans.com

 

Es mantenen tancats al públic tots els equipaments educatius, s'inclou escoles bressol municipals, Institut Miquel Biada, Centre de Formació Tres Roques, Escola d’Adults Can Noè, Aula de Teatre i Escola Municipal de Música.

Hi ha disponible un recull de recursos educatius en línia.

L'Ajuntament ha limitat fins a les 21 h l'horari d'obertura al públic del comerç minorista d'alimentació.

La Policia Local denunciarà els incompliments, que poden comportar sancions d’entre 600 i 30.000 €.


Mercats


Mercats de venda no sedentària.
Suspesa l’activitat inclosos el de fruita i verdura.

Possibilitat de servei a domicili dels productors de Collits a Casa (km0)


Mercat Municipal Plaça de Cuba (plaça de Cuba, 47)

Horari: de dimarts a dijous de 8 a 14 h, divendres de 8 a 14 h i de 17 a 20 h i dissabtes de 7 a 14 h.

Accés: per les dues portes ubicades a la façana de muntanya (accés accessible).

Aforament màxim a la zona de mercat: 100 persones.

El supermercat BonPreu disposa d’horari propi de servei. En horari d’obertura del mercat, limitarà el seu aforament a 50 persones.

 

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

Les oficines estan tancades al públic.


Podeu fer consultes:

Telèfon: 93 758 26 78  (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Correu electrònic:

General servei: promocioeconomica@ajmataro.cat

Comerç i mercats: comerc@ajmataro.cat

Fires: fires@ajmataro.cat

Turisme: turisme@ajmataro.cat

Atenció al dol

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena posa a disposició de les famílies afectades per la COVID-19 de Mataró i el Maresme un servei d’atenció i suport al DOL per la pèrdua d’una persona estimada.

 

Podeu fer consultes:

Correu electrònic

atenciopsicologicacovid19@fundaciohospital.org

 

O per Internet a www.fundaciohospital.org


Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

Guia de recomanacions de Gestió Psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses:
Descarregar pdf

Podeu fer consultes:

Telèfon d’assessorament psicològic: 649 756 713

Horari: de 9 a 20 h, inclosos caps de setmana

O per Internet a www.copc.cat


Ministeri de Sanitat i Consell General de Psicòlegs (COP)


Podeu fer consultes:

Telèfon per a malalts i familiars de difunts: 91 700 79 89

Telèfon per a treballadors amb intervenció directa en la gestió de la pandèmia: 91 700 79 90

Telèfon per a la població en general: 91 700 79 88

O per Internet a www.cop.es

Cultura

Els equipaments culturals es mantenen tancats al públic.

Més informació al web de cultura.


Esport

Tots els equipaments esportius, Piscina Municipal i el Centre Esportiu El Sorrall inclosos es mantenen tancats al públic.

Com a servei essencial, Mataró Audiovisual ha modificat la seva programació i destina tots els recursos a explicar la situació d’emergència sanitària a Mataró.

Els horaris dels Informatius són:

 • Mataró Ràdio (89.3 FM): 8.30 h, 13.30 h i 19 h.
 • Mataró Televisió: 19 h, 20.30 h i 22 h.


Tota la informació actualitzada a:

 • Web: www.mataroaudiovisual.cat
 • Facebook: Mataró Notícies | Mataró Audiovisual
 • Twitter: @MataroNoticies | @MatAudiovisual
 • Instagram: @MataroAudiovisual