Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

05/05/2005

Escoltar

05/05/2005

dijous 05 maig 2005, 00:00h

ACTA NÚM. 06/2005- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE MAIG DE 2005.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de maig de dos mil cinc, essent les sis hores i trenta minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 2 de l'ordre del dia

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió durant la primera intervenció del Sr. Esperalba (punt núm. 2 de l'ordre del dia)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 2 de l'ordre del dia

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABÉLLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

No assisteixen el Sr. Joan López Alegre, regidor del grup municipal del Partit Popular, i el Sr. Antoni Civit i Rey, regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DEL PLE EXTRAORDINARI.

El senyor Alcalde posa a votació el caràcter urgent d'aquest Ple extraordinari :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (1) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

2 - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. ANTONI CIVIT I REY A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"El regidor municipal Sr. Antoni Civit i Rey ha presentat en data 4 de maig de 2005 la renúncia com a regidor d'aquest Ajuntament.

En virtut del que disposa l'article 9 del Reglament d'Organització i Funcionament de les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa.

A la vista de l'exposat es proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord :

Primer.-

Prendre coneixement de la renuncia presentada pel Sr. Antoni Civit i Rey com a regidor d'aquest Ajuntament.

Segon.-

Sol·licitar a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor que resulti de la candidatura electoral del partit Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a les Eleccions Municipals de 2003.

Tercer.-

Donar compte en el Ple ordinari de la Corporació."

El senyor Genís Bargalló, regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, afirma en primer lloc que el gest de renúncia al càrrec que ha fet el Sr. Civit és un gest que l'honora. És un gest personal i com a tal s'han de respectar els motius que va exposar en la roda de premsa en la que anuncià la seva renúncia. Destaca que les conclusions de l'informe que han seguit a l'expedient administratiu obért arran de la crisi desatada per la dimissió del Sr. Llansó com a director de l'IMPEM, és que no han hagut irregularitats administratives. El resultat de l'expedient no justifica doncs la renúncia; en tot cas es tracta d'una decisió personal que ha d'interpretar-se com a un exercici de responsabilitat. D'altra banda el pacte de govern catalanista i d'esquerres que governa l'Ajuntament és un bon instrument d'acció política, i així ho han entès les forces que el composen per donar-li continuïtat. Per últim agraeix al Sr. Anton i Civit la seva vocació de servei a la ciutat i el fet que gràcies a ell per primera vegada Esquerra Republicana de Catalunya va accedir a l'Ajuntament.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, assenyala que els paràmetres en els quals s'ha mogut el seu grup per resoldre aquesta crisi, ha sigut en primer lloc en procurar la continuïtat del govern en la seva acció política, amb la màxima transparència del procés mitjançant un expedient administratiu que posessin de manifest les circumstàncies que havien concorregut; en segon lloc que si resultessin responsabilitats de l'expedient aquestes es depuressin i per últim que l'expedient es pogués resoldre amb la màxima celeritat possible. De les conclusions de l'expedient administratiu es deriva que no s'ha traspassat en cap moment la legalitat administrativa en l'acció de l'IMPEM. Per això la renúncia del Sr. Civit que avui tractem respon a l'exercici de la seva responsabilitat personal en relació al seu afer. Manifesta per últim el dolor que els produeix la renúncia del Sr. Civit, amb el que han compartit la tasca de govern durant aquests dos anys, la majoria de les ocasions amb acords i en alguns casos en la legítima discrepància que es pot es plantejar entre diferents forces polítiques.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, recorda que el acord del govern tripartit, en el seu apartat b) 1. abogava per la transparència i la participació en l'acció municipal. El que ha passat aquests dies demostra que res d'això és cert. Fa un mes el grup municipal Popular es preguntava si Mataró seria una ciutat obérta i participativa o si continuaria sent una ciutat tancada en què les decisions continuen prenent-se per una aristocràcia local; tot el que ha passat els dona desgraciadament la raó respecte al desastre en la gestió que fa el govern municipal en els afers públics. El que ha passat no és normal però tampoc és casual, ja que entronca amb la forma de fer política que tenen els grups del govern : partidista i llunyana dels problemes reals dels ciutadans.

D'altra banda considera que no pot afirmar-se que no s'hagin produït irregularitats; la carta del Sr. Llansó és la mostra d'aquestes irregularitats, ja que les denúncia, i per tant el que no es pugui parlar d'infraccions administratives no significa que no s'hagin registrats irregularitats. Amb l'afer Civit, continua el Sr. Mojedano, es demostra que aquest govern és "el problema" per a la ciutat. És evident que els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya han demostrat incapacitat i immaduresa per gestionar qualsevol àrea del govern; en conseqüència no s'entén perquè Esquerra Republicana ha de mantenir-se en el govern quan no és necessari el seu concurs per assolir la majoria. Potser Esquerra Republicana de Catalunya és l'element necessari per a aquest govern que el Sr. Baron vol consolidar a Mataró; després del nacional-socialisme i del nacional-catolicisme ens ve el nacional-progresisme, que és la nova fórmula que està de moda. Tampoc no es coneixen les modificacions del cartipàs que proposa l'Alcalde, la qual cosa augmenta la sensació de provisionalitat del mandat, que no ha deixat de manifestar-se a la vista dels continus incidents que es van succeint al llarg del temps transcorregut. Considera que el govern municipal liderat pel Sr. Baron s'està manifestant com a un govern molt compacte i hermètic, molt donat a l'auto complaença, amb absència de personalitats individuals, amb alguna honrosa excepció. El govern municipal representa un model fracassat; en definitiva són víctimes d'un sistema que els esclavitza i que per extensió també està anul·lant a la ciutat.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, lamenta en primer lloc que ja porten masses Plens parlant sobre desgràcies del govern municipal. És molt seriós que el president d'un grup municipal es vegi obligat a dimitir després d'haver estat investigat pels seus propis companys de govern. En les intervencions anterior no els ha quedat clar quals han estat les causes reals de la dimissió del Sr. Civit, no obstant això dels del seu grup municipal veuen tres factors. En primer lloc és un govern que ha manat més que no ha governat; en segon lloc el nou alcalde després de la marxa del Sr. Mas, enmig de les trifurques continues en el sí del tripartit necessita de cara a les pròximes eleccions un entorn més tranquil. En tercer lloc considera que les qüestions personals dels membres del govern van per endavant dels interessos de la ciutadania. Aparentment, la decisió del govern municipal d'obrir un expedient informatiu, tramitar-lo en un mes, concloent amb la renuncia del regidor Sr. Civit, sembla impecable des del punt de vista de l'assumpció de responsabilitats polítiques. Ara bé de l'expedient administratiu no s'han deduït il·legalitats, però si que sembla que hi ha un component de responsablitat política que ha forçat aquesta dimissió. Aquesta dimissió no obstant considera que té molt a veure amb la postura del grup municipal d'ICV-EUiA a l'escàndol Bargalló-Penedés; si aquest escàndol no s'hagués produït considera que no estarien davant aquesta situació i el grup Socialista no hauria forçat aquesta dimissió del Sr. Civit. En suma els interessos individuals dels components del govern, els compromisos dels partits que els composen per tal de formar la coalició tripartita han portat a aquesta situació, que des del punt de vista del seu grup municipal és decebédora perquè significa una legislatura més perduda per als interessos de la ciutat.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que el pacte polític signat entre els tres partits que formen el govern dóna gran importància no només al que es fa sinó també a com es fa. Avui acomiadem al Sr. Civit en circumstancies tristes, degut a la seva renuncia al càrrec, la qual es autònoma, i assumint una responsabilitat política, cosa que lo honora. L'expedient informatiu tramitat per esbrinar les circumstancies que envoltaven les acusacions del Sr. Llansó, ha conclòs que no s'han produït irregularitats administratives ni penals, però el Sr. Civit, al renunciar al càrrec, ho ha fet assumint greus errors en la forma de fer política. No son admissibles les descoordinacions hagudes entre el regidor i el carrer directiu de l'IMPEM que ell mateix designà; també perquè no es de rebut la barreja entre les indicacions partidistes i les pròpies de les responsabilitats de l'acció de govern. Per això el govern va tenir clar des del principi que calia tramitar un expedient amb la màxima transparència i llibértat per les persones afectades, per tal que expressessin les seves opinions en aquest afer. També va ser prioritari que l'IMPEM no aturés la seva activitat en cap moment, i això s'ha aconseguit durant el mes que ha durat aquesta crisi. A més des del principi de l'expedient, per garantir la neutralitat del govern, el Sr. Civit va ser suspès en la seva delegació com a President de l'IMPEM; i una vegada coneguts el resultat de l'expedient es va convocar als partits que formen part del govern i es va acordar el nomenament d'un nou president de l'IMPEM i una nova directora.

Continua dient que no es pot parlar doncs de paràlisi del govern ni durant ni desprès de la crisi. Tancada aquesta el govern treballarà intensament, enfortint el seu caràcter col·legiat, amb especial atenció a l'àrea de Promoció Econòmica que gestiona l'IMPEM. Per últim tocarà resoldre l'encaix del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en el govern. Queda doncs molta feina per fer, molts canvis d'esquerres que és el que segurament cou als grups de l'oposició. Acaba qualificant la falta d'arguments d'alguna intervenció anterior com insultant. No es pot comparar el nacional-catolicisme ni el nacional-socialistme amb la democràcia. En definitiva és la democràcia la que permet retre comptes i fer aquest Ple.

El senyor Joaquim Esperalba constata que el discurs dels grups del govern és unitari. Després de sentir al Sr. Bassas continua no obstant preguntant-se com és que ha dimitit el Sr. Civit, quan tot s'ha fet tan bé, i no s'havia comes cap mena d'irregularitat. El que li suggereix els problemes i les descoordinacions al que s'ha referit el Sr. Bassas, és que, si bé el Sr. Civit ha assumit la seva responsabilitat, cosa poc freqüent en el mon de la política, també s'ha de fer un toc d'atenció a la responsabilitat "in vigilando" de l'alcalde, doncs es evident que aquest problema l'arrossegaven des de fa temps i no es casualitat que el Comitè d'Empresa hagués de denunciar la situació en el Ple passat. Quan tot això passava durant tant de temps, que és el que feia l'alcalde ?. Si el Sr. Civit era el 3r tinent d'alcalde, de què parlaven quan despatxaven ? És que ningú no sabia el que succeïa a l'IMPEM?. En suma la versió dels fets que ha donat el govern serà politicament correcte, per anar trampejant el que queda de mandat, però el que no podran és enganyar a la ciutadania.

El senyor Paulí Mojedano demana en primer lloc al Sr. Bassas que no s'ofengui. En cap moment ha intentat comparar el govern municipal ni amb el nacional-socialisme ni amb el nacional-catolicisme; el que els volia dir és que sempre es queden en la mera definició: progressista, d'esquerres, catalanistes, etc€. Considera que darrera de les paraules de justificació dels membres del govern, no hi ha absolutament res. El govern no fa ni una sola reflexió crítica; tot està bé a la ciutat i el Sr. Bassas defensant que aquí no hem de parlar de què coses es fan sinó del perquè. Considera que el govern municipal pretén com sempre acotar els problemes reals per parlar d'allò que només els interessa, mentre els ciutadans estan descontents de la gestió del govern, l'atur creix, les empreses tanquen i la paràlisi del govern municipal resulta cada vegada mes evident.

El senyor Jaume Graupera reitera que el paper del seu grup va ser des del principi procurar que hagués una continuïtat en l'acció del govern, una transparència en l'expedient informatiu que s'iniciava, una exigència de depuració de responsabilitats polítiques en cas que es derivessin i per últim una rapidesa en la tramitació d'aquest expedient. Al seu entendre els passos s'han seguit de forma exquisita i ningú no pot acusar al govern de falta de diligència i de transparència. Lamenta que el Sr. Esperalba faci responsable al seu grup d'una mena de trama per forçar la dimissió d'un company de govern. El grup municipal d'ICV-EUiA el que ha pretès és salvar la continuïtat d'una política progressista i d'esquerres en la qual pensen que tenen una intervenció important en el si del govern. En qualsevol cas si és o no una legislatura perduda, com diu el Sr. Esperalba, ho han de decidir els ciutadans en les pròximes eleccions.

El senyor Ramon Bassas respon les intervencions anteriors mantenint que l'oposició intenta forçar el debat fora dels seus veritables límits. L'expedient informatiu aporta tota la informació del que és el que ha passat i fins aquest moment no ha vist que ningú en faci referència concreta. D'altra banda la intervenció de l'alcalde va ser immediata només conèixer la carta de dimissió del Sr. Llansó en la que formulava greus acusacions contra el Sr. Civit, i per tant la intervenció dels representants dels treballadors en el Ple va ser posterior a l'adopció de mesures cautelars per part de l'alcalde. En definitiva no s'està parlant de les polítiques del govern sinó del capteniment d'un regidor que en alguns casos era inadmissible.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde-President, manifesta en primer lloc que se'n alegra molt que el Sr. Mojedano hagi rectificat les seves paraules, perquè no estava disposat a tolerar-les. Celebra que tota la sala ho hagi entés malament, i que no pretengués comparar-los amb segons què i amb segons qui; més bé els hauria de comparar amb algú que el grup popular coneix més bé que ells, un vell exemplar del nacional-catolicisme. En tot cas el Sr. Mojedano ha rectificat i així queda la qüestió. Considera que tot els judicis de valor que es puguin fer sobre si es una legislatura perduda o guanyada, res tenen a veure amb la realitat. Si la legislatura es guanyada o perduda ho decidiran els ciutadans i en tot cas hauran d'acceptar-se els resultats quan arribin. La convocatòria d'aquest Ple ha tingut lloc per prendre coneixement de la renuncia del Sr. Civit, la qual cosa no es una situació agradable per cap regidor de l'Ajuntament, i menys pel govern. No amaga la gravetat política de què hagi dimitit un 3r tinent d'alcalde i cap d'una força política amb representació municipal. La normalitat no arribarà fins al mes de juny quan hagi pres possessió el nou regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Recorda que només una hora desprès de donar a conèixer la carta del Sr. Llansó va convocar una Junta de Portaveus per comunicar als grups municipals l'obertura d'un expedient informatiu per esbrinar les acusacions vertides en aquell escrit. Com sabem, afortunadament, desprès de tramitar-se l'expedient informatiu s'ha comprovat que no s'han comès irregularitats administratives. Ara bé el que si es desprenen son responsabilitats polítiques. D'altra banda dos dies desprès d'iniciar-se la crisi ja havia nomenat una nova directora de l'IMPEM i ell mateix es va reunir amb el Comitè d'empresa per assegurar que l'activitat de l'Organisme Autònom havia de continuar amb plena normalitat. En efecte l'IMPEM, malgrat tot ha treballat de forma regular : es va celebrar un Consell Rector i es van prendre totes les decisions que calien, tal com contractacions, etc, D'altra banda la feina de l'alcalde no consisteix en vigilar als regidors, sinó treballar amb ells, doncs la confiança mútua es bàsica per governar. La falta de confiança personal i institucional entre el Sr. Civit i el director de l'IMPEM va ser amagada a l'alcalde i al govern, arribant fins i tot a proposar pel seu compte el càrrec de director de l'IMPEM a una altra persona, sense comunicar-lo a l'alcalde i ni al govern. La gestió de les relacions laborals també han estat dolentes per part del director, i desprès, per omissió, del president. Per últim ha hagut una barreja inadmissible entre les competències institucionals i les competències partidistes, tal com ha quedat palès a l'expedient. A partir d'aquí, ha estat iniciativa del Sr. Civit i d'Esquerra Republicana de Catalunya que les responsabilitats polítiques es depuressin amb la dimissió del Sr. Civit; per tant el govern municipal no ha intervingut en aquest sentit en la dimissió esmentada. La voluntat de mantenir el govern tripartit no ha vingut donada per cap mena de pressió, ni del meu partit ni de cap altre estament, sinó que únicament els ha guiat l'interès de la ciutat. En definitiva ha primat l'esforç dels grups que composen el govern per continuar les tasques programades en el pacte de govern, convençuts que calia una amplia majoria, i no únicament aritmètica. La ciutat te davant problemes important, com es el de l'atur derivat de la crisi industrial del tèxtil, però son conscient d'aquest problema i per tant dedicaran tots els esforços necessaris per resoldre'l.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, considera que el Sr. Alcalde ha insultat al grup municipal del Partit Popular i per tant als votants que representen. Li demana que retiri les paraules que ha dit; el Sr. Mojedano no ha imputat res a ningú, i si algú així ho ha considerat, ho ha entés malament. El Sr. Alcalde ha relacionat el seu grup amb doctrines fora de la Constitució Espanyola i fora de la democràcia. Això no li toleraran ni a l'alcalde ni a ningú. I si no es rectifica immediatament, el seu grup municipal abandonarà el Ple extraordinari i rebran l'adequada resposta, democràtica i ferma.

El senyor Alcalde reitera que ja s'havia donat per satisfet amb la rectificació del Sr. Mojedano. A més el Sr. Rovira no es trobava a la Sala en el moment en què el Sr. Mojedano va fer la seva primera intervenció i per tant no pot jutjar el tema perquè no hi era present. En tot cas es remet al que resulti de l'acta de la sessió, i si l'alcalde ha de demanar excuses, les demanarà tantes vegades com calgui. És més : recomani també als seus companys de grup que demanin excuses algunes vegades.

A continuació els regidors del grup municipal del Partit Popular abandonen la Sala.

Conclòs el debat, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta de prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Antoni Civit i Rey a l'acta de regidor d'aquest Ajuntament.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (1) i als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: Cap.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de vuit de la tarda, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.