Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

06/07/2006

Escoltar

06/07/2006

dijous 06 juliol 2006, 00:00h

ACTA NÚM. 09/2006- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE JULIOL DE 2006.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de juliol de dos mil sis, essent les sis hores i trenta minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PPC)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PPC)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PPC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PPC)

ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA REGIDOR (PPC)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

No assisteixen a la sessió el Sr. Joaquim Esperalba Iglesias i el Sr. Josep Vicent García Caurín, regidors del grup municipal de Convergència i Unió.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

ALCALDIA

1 PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. FRANCESC TEIXIDÓ I PONT COM A NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació, que llegeix la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designat regidor de l'Ajuntament de Mataró el Sr. Francesc Teixidó i Pont, per estar inclòs en la llista de candidats presentada pel Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya € Acord Municipal a les eleccions locals de 2003, en substitució per renúncia del Sr. Genís Bargalló i Checa.

Tot seguit el senyor Alcalde demana al Sr. Francesc Teixidó i Pont que s'acosti a la Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

El Sr. FRANCESC TEIXIDÓ I PONT respon, SI PROMETO

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 18 hores i 45 minuts de la tarda, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.