Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/06/2010

Escoltar

18/06/2010

divendres 18 juny 2010, 00:00h

ACTA NÚM. 07/2010 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE JUNY DE 2010.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia divuit de juny de dos mil deu, essent les 9 hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC)
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC)

JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER REGIDOR (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU)
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP)
ANNA MARTINEZ DURAN REGIDORA  (PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP)

No assisteixen a la sessió el Sr. Oriol Batista,  regidor del grup municipal Socialista; el Sr. José Manuel López i la Sra. M Lluïsa Corominas, regidors del grup municipal del Partit Popular de Catalunya; i la Sra. Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

DECRET
5061/2010 de 16 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari urgent sessió del 18 de juny de 2010.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper divendres 18 de juny de 2010,  a les  9 hores del matí,  a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Declaració d’urgència de la sessió.

DICTAMENS

ALCALDIA

2 Aplicació del  Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, als electes locals i personal directiu del sector públic de l’ajuntament de Mataró.   

 CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció de Recursos Humans-

3 Aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, al personal de l’Ajuntament de Mataró i als seus organismes autònoms.

4 Adaptació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual de l’any 2010 al Reial Decret 8/2010, de 20 de maig.
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1  -  DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El senyor Alcalde posa a votació el caràcter urgent d’aquest Ple extraordinari, deguda a la premura de temps existent entre la publicació del Decret Llei i la seva obligatòria aplicació per a nòmines i pagues extraordinàries del mes de juny.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (23).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 2, 3 i 4 per venir referits a temàtiques coincidents.

DICTÀMENS

ALCALDIA

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, explica que avui portem al ple municipal l’aplicació a la nostra corporació de part de les mesures contingudes al Reial decret llei, del 20 de maig, sobre les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, concretament, portem les mesures referents a la reducció salarial dels empleats públics, d’obligat compliment per a tot el sector públic.
El Reial decret estableix que el conjunt de les retribucions de tot el sector públic experimentarà una reducció del 5% en termes anuals, i fixa com s’aplica la reducció, tant al personal funcionari com al personal laboral.
Per al personal funcionari, el criteri emprat per fixar la reducció és la progressivitat. Es fixa una reducció gradual en les quanties a percebre a partir de la nòmina del mes de juny, pel que fa a retribucions bàsiques, i una reducció del 5% en les restants retribucions. La paga extra del mes de juny no tindrà variació i sí la paga extra del mes de desembre.
Pel que fa al personal laboral, s’estableix que la massa salarial d’aquest personal experimenti una reducció del 5% a tots els conceptes retributius. Tot i que preveu que per negociació col•lectiva es pugui acordar la distribució de la mateixa.
Veiem, doncs, que aquesta disminució té un impacte major en l’àmbit laboral que en el funcionari. Des del primer moment, tant des de la representació sindical com des del Govern municipal, s’ha treballat amb la voluntat d’evitar aquest greuge comparatiu als nostres treballadors laborals, intentant que el Reial decret d’apliqués d'igual manera a funcionaris i laborals, iniciant a partir del dia 4 de juny el procés de negociació. Aquest va acabar el dia 10 de juny amb un preacord de la Mesa Negociadora, que malauradament no fou ratificat per l’Assemblea dels Treballadors del dia 14 de juny.
Per aquests motius, la proposta que avui portem és l’aplicació d’una reducció del 5% en tots els conceptes retributius a partir de la nòmina del mes de juny. La paga extra de juny es percebrà sencera, mentre que la de desembre tindrà una retallada del 5%.
Pel que fa al personal dels organismes autònoms, s’aplicaran els mateixos criteris que per al personal de l’Ajuntament de Mataró.
Pel que fa a l’EPE Mataró Audiovisual, es proposa aplicar l’acord a què va arribar aquest ens, amb la voluntat d’aplicar la reducció de forma gradual entre els seus treballadors.
Quant als càrrecs electes, funcionaris eventuals i personal d'alta direcció del sector públic, el Reial decret no especifica la reducció a aplicar. Tanmateix, vostès saben que al ple ordinari del mes de juny vam aprovar l'acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, integrada per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que incorporava unes recomanacions al respecte, que són les que proposem aplicar:
Per als electes, una reducció gradual partint del 8% del sou de l'Alcalde, fins al 5% de les assistències a plens.
Per als funcionaris eventuals que treballen com a caps d’àrea, un 7% de reducció. La mateixa reducció s’aplicarà als directors gerents dels organismes autònoms, fundacions, entitats públiques empresarials i empreses municipals. Així mateix, s’insta a la negociació col•lectiva les entitats del sector públic local a les quals no són aplicables automàticament aquestes mesures: PUMSA, AMSA i Prohabitatge.
Per últim, volem deixar palès el compromís del Govern muncipal de recuperar aquesta pèrdua salarial tan bon punt l’escenari econòmic i legal ho permeti.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, expressa que és un Reial decret d’obligada aplicació per part de totes les administracions, però això no treu que el posicionament d’aquest grup hagi d’estar vinculat necessàriament, per coherència, al posicionament en altres àmbits institucionals, com el Congrés de Diputats. De fet, per aquesta raó molts dels arguments ja van ser explicats al ple passat, quan vam haver de tractar aquesta qüestió.
Vam dir aleshores que la reducció del dèficit és una mesura que ens ve imposada des de la Unió Europea, ara bé també és un Reial decret injust, insuficient, improvisat... En l'aspecte de les pensions trencava un pacte, el Pacte de Toledo, que ja en el seu text deia que el poder adquisitiu de les pensions s’havia de mantenir en el temps. També vam dir que el Reial decret era fruit d’una decisió unilateral, que no havia estat debatut amb la resta de partits i, de fet, que tampoc no soluciona el principal problema de l’economia del país, i que és la generació de llocs de treball, la creació de riquesa i, sobretot, l’aspecte de desconfiança que en aquest moment és cabdal per poder tirar endavant l’economia espanyola.
No hi ha tampoc un pla global integral d’atac de la reducció del dèficit en àmbits en què seria necessari entrar, com el de les reformes estructurals, cosa que hem dit moltes vegades a nivell local, i, per tant, el posicionament del nostre partit al respecte serà d’abstenció.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, reconeix que ens trobem en una situació de màxima dificultat, en què des de l’Estat tenim imposades, a través d’un Reial decret, unes mesures per tal de reduir la despesa.
Nosaltres pensem que s’està davant d’una situació fruit d’una molt mala gestió que s’ha fet durant molts anys i de forma reiterada, sobretot en polítiques econòmiques, que ens ha portat a una situació estatal límit. Una situació també fruit d’una manca de línies polítiques, pel que fa a polítiques econòmiques. Aquestes mesures no vénen tant per una voluntat explícita del govern de l'Estat de tirar cap a un camí, sinó que vénen imposades des de la Unió Europea i des de les forces reaccionàries, per tal que el que són els serveis públics estiguin retallats.
Nosaltres entenem que s’hauria de començar a retallar d’una altra manera. No pot ser que la gent que està en primera línia dels serveis públics, com són el personal laboral i els funcionaris, hagin de patir les retallades en primera instància. S'ha fet malament i s'ha fet malament durant molts anys, sobretot fent-nos creure que estàvem en un estat que econòmicament era fort, que financerament era fort i tot plegat era un bluf, sobretot impulsat per aquesta bombolla immobiliària que ens ha esclatat a tots i en patim les conseqüències.
S’ha de retallar despeses? Sí, evidentment. Doncs, comencem a retallar despeses per aquests llocs on no és tan necessari invertir-hi diners, per exemple, l’exèrcit. Sr. Alcalde, vostè és el màxim responsable de tot el personal d’aquesta Casa i vostè hauria de ser el primer a defensar els interessos dels treballadors. No pot ser que acceptem una imposició que ens ve des de dalt contra la nostra gent que està cada dia treballant, donant la cara, donant serveis als ciutadans i que siguin els que hagin de patir les retallades. S'hauria d'exigir a l'Estat que es comencin a fer retallades per altres llocs, començant per reduir l'exèrcit. No pot ser que hàgim de mantenir un exèrcit que és del tot inútil.
Tampoc pot ser que des de l’Estat s’estiguin finançant els bancs. Exigeixi a l’Estat que deixi de finançar els bancs i després ja parlarem dels sous del personal funcionari o laboral. Després tenim una Casa Reial que ens és aliena i hauríem d’exigir que no hi anés ni una pesseta més. Com també tenim una estructura de l’Estat que és del tot anacrònica, creada amb autonomies que ens xucla com a país, que any rere any tenim un dèficit fiscal importantíssim. Comencem a reclamar això, el concert econòmic, un finançament propi, aquelles coses que realment faran que econòmicament puguem tirar endavant. El que no pot ser és que acceptem, a les primeres de canvi, unes retallades que les acabarà patint la gent que està en primera línia dels serveis.
També s’han fet molt males gestions a l’hora d’afrontar la crisi. No pot ser que s’hagin ficat diners, a través del FEIL, per tal de reurbanitzar els carrers. S’ha demostrat que han estat mesures que han suposat milions i milions d’euros que a la pràctica han servit per aplaçar poc temps aquesta crisi. A Mataró 21 milions d’euros del FEIL l’any passat. Ara, aquestes mesures ens suposaran un estalvi anual de 900.000 euros. Per tant, serien més de 21 anys de retallades en els sous dels treballadors. Ha servit el FEIL? Sí. Era prioritari? No ho sé, jo m'ho preguntaria. Les retallades haurien d’anar per un altre costat.
Entrem en com s’han fet les retallades i comencem pel tema dels funcionaris. Mirin, jo crec que, sobretot, quan es retallen sous al personal funcionari i laboral, en què s’està exigint un esforç a la gent que està treballant a la Casa, el primer que s'ha de fer és entendre que si se’ls retalla el sou, com a mínim s'ha de parlar amb ells i intentar arribar  a acords. Doncs, amb els funcionaris això no s’ha fet. S’ha aplicat el Reial decret sense cap mena de negociació. I el Reial decret no diu, per exemple, que el complement específic s’hagi de retallar un 5% de forma lineal en tots els escalats de funcionaris. I vostès l’apliquen directament a tots, quan a nivell de l’Estat no és així. El 5% no es retalla de forma lineal en el complement específic; el 5% en tots els grups. Al grup E, per exemple, a nivell de l’Estat es retalla un 1%, i aquí és un 5%. Això vol dir que hi ha marge de maniobra amb el complement específic, que vostès s’han negat a negociar amb la Mesa de Personal Funcionari.
Per tant, ja que fan aquestes mesures, s’hauria d’haver entès que la negociació era important. I si es continua amb aquestes línies, a la llarga tindrem problemes.
També hi ha hagut els complements personals, que s’han retallat un 5%, cosa que s’hauria d’haver negociat. Per exemple, a nivell d’Estat, no es toquen, i aquí s’han retallat directament.
A nivell laboral, també pensem que s’ha fet molt malament, i l’exemple claríssim el tenim aquest passat dilluns, on l’Assemblea de Treballadors no ha acceptat les propostes que se’ls han presentat, i avui es pretén aprovar una proposta de retallada de sous del personal laboral en què la seva Assemblea ha votat en contra de la mesura que es proposava, i la mesura que s'acabarà segurament aprovant tampoc té el vist-i-plau de l'Assemblea dels Treballadors.
Jo crec que s’ha fet trampa. El Reial decret imposava unes retallades en els sous, però no imposava cap mena de canvis en l’estructura salarial o retributiva. I això és el que s’ha fet. Els treballadors no veien clar aquest canvi d’estructura retributiva i el Reial decret no ho imposa, per tant, no acabo d’entendre com s’ha aplicat això sense haver negociat i sense el consens dels treballadors. S’hauria d’haver escoltat el conjunt dels sindicats que representen els treballadors de la Casa i s’hauria d’haver optat per una opció més confortable per a tots.
Per què no estan a favor del canvi d’estructura retributiva? Perquè això els suposarà que una part important del seu sou base passi a ser complement variable, cosa que vol dir que a la llarga els complements variables poden acabar desapareixent, retallats...
També em pregunto com s’estan fent últimament les negociacions amb els treballadors, perquè tenim problemes. Totes aquelles negociacions han estat conflictives. Un exemple claríssim és que la Mesa de Personal Conjunta està mal constituïda, està impugnada. Una part important dels sindicats no hi participen per aquests motius. La Mesa del Personal Funcionari tampoc s'ha constituït. Què està passant aquí? Hauríem de començar a donar respostes, a nivell de govern, a aquesta situació, perquè a la llarga això crea malestar i conflicte. Entenc que la negociació que hem tingut aquests dies és un clar exemple que la situació no s'està enfocant de la manera correcta.
Nosaltres, vista la realitat, votarem en contra d’aquests punts.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença dient que aquest és un ple important, molt important. Important i dolorós, però un ple que significa allò que aquella figura jurídica en diu “aixecament del vel”, que vol dir que quan un es comença a donar compte es topa amb la realitat que porta ocultant durant anys i anys. I estem parlant dels darrers anys, en els quals aquí s’ha fet una política econòmica on ens feien trampa al solitari, on algú ens volia fer creure que érem un país que es podia endeutar sense límit, on algú ens feia creure que érem una potència econòmica que no érem, que teníem un model econòmic que era sostenible quan no ho era i avui ens adonem que tots aquests enganys que han servit per tirar endavant polítiques de malversament, polítiques que no tenien la mínima prudència pensant en el futur dels nostres fills, polítiques del “patada i endavant” ens porten a una situació com la d’avui que, per desgràcia, és la primera constatació de coses que ens vindran després.
M’agradaria poder donar la raó a algú quan en aquesta sala ens diu que qui ens obliga a això són les forces reaccionàries, però qui ens obliga a aquesta retallada és senzillament qui diu que no ens donarà més crèdit perquè comença a desconfiar que li puguem tornar, i aquesta és la realitat. Que no podem gastar més del que ingressem. Aquesta realitat empírica i històrica l'han trencada moltes de les polítiques que s'han fet els darrers anys. I el que hem fet és posar en risc el futur d'aquest estat de benestar, i ara el que ens toca, sigui imposat per la Unió Europea o per les “forces reaccionàries” (els que ens han de deixar els diners per poder pagar el mes que ve), perquè si no tinguéssim problemes i tinguéssim quadrats els ingressos i les despeses això no ens passaria. Aquesta realitat que avui ens porten a votació és una dolorosa retallada salarial feta de forma matussera, perquè quan es fan les coses amb presses és molt difícil tancar una negociació. Vostès, Govern de la ciutat, estan en estat de xoc i han perdut la credibilitat davant dels ciutadans i dels seus propis treballadors, que són els que més coneixen la mà foradada que tenen vostès administrant, evidentment, no són capaços d’arribar a un acord lògic i han de deixar sobre la taula el fet que vostès estan obligats pel Sr. Zapatero a prendre aquesta mesura. I és clar que hi estan obligats, però darrere en vindran més que les hauran provocat vostès, perquè, igual que ells, administren d’una manera inadequada, imprudent. I aquestes són les coses que passen. I quan un administra sense donar exemple i sense prendre’s primer les retallades a un mateix, després ha d’acabar retallant sobre un personal que no en té cap culpa i que no és el causant de la situació. Aquesta és una inseguretat laboral, una desmoralització laboral... i no sabem si en el futur tindrem problemes molt més greus.
La veritat és que vostès, amb una situació com aquesta, estan reaccionant de la pitjor manera. Intentant passar-ho com un tràmit, intentant imposar una decisió sense discutir-ho en profunditat i portant-nos a un carreró sense sortida. I vostès, que ja és el colmo de la indignació, estan enfrontant, des del punt de vista comunicatiu, funcionaris i societats, i presentant aquesta mesura com un estalvi, dient que: "L'Ajuntament s'estalviarà 900.000 euros". —Aquesta és la nota que vostès tenen penjada al web, que jo no sé si ho fan vostès o els seus mitjans de comunicació—. Ja els vam dir que només l’augment de l‘impost de l’IVA ens en costarà 600.000. Al final, el que aquí hi ha és una mala administració de dalt a baix en la política seguida els darrers anys. Per tant, ens trobem davant d'una situació on amb el cor estàs en una situació i amb la racionalitat estàs en una altra. El cor ens demanaria votar que no a la retallada lineal, però la racionalitat ens diu que si al Congrés dels Diputats vam abstenir-nos perquè sortís endavant i Espanya no caigués al pou de la intervenció i fos encara molt més dura la retallada, aquest serà el mateix posicionament que aquest grup tindrà en aquesta sala.

La senyora Montserrat López demana la paraula perquè li sap molt de greu algunes de les coses que ha dit algun dels grups municipals.
Tal com he explicat, aquest Govern, des del primer dia, va tenir la voluntat d’aplicar aquest Reial decret de manera progressiva, justa i igual per a tots els treballadors municipals, fossin funcionaris o laborals. Per això vam iniciar una sèrie de trobades, en mesa negociadora, i trobades bilaterals amb tots els sindicats, per poder assolir un acord que permetés no aplicar el Reial decret tal qual establia en l'àmbit dels laborals.
Vostè diu que no hem arribat a acords o no hem tingut en compte les forces sindicals majoritàries, i jo li diria que la Mesa del Personal Laboral —integrada per tres sindicats— va treballar intensament, tot i que un no va voler incorporar-se en aquesta feina, i assolí un acord amb la majoria absoluta d’aquesta Mesa, perquè estem parlant de 6 dels nous membres que en teoria hauria de tenir. Treballar amb ells i arribar a un acord vol dir explicitar clarament la nostra voluntat d'intentar vetllar pels interessos dels nostres treballadors. Expliqui'm per què alguns es dediquen a no venir a les meses de negociació, a no treballar conjuntament, a no explicar les propostes, a fer servir altres canals i, sobretot, a insinuar coses que no són reals. Ens acusen d'haver volgut fer alguna cosa rara, canviar alguna estructura, però potser el que intenten fer alguns és una valoració de llocs de treball encoberta? No és això fer trampa?
Expliquen que el Reial decret no diu que s’ha d’aplicar una reducció global del 5% per al conjunt dels treballadors, però ho diu claríssimament. I també diu en un dels apartats que aquest 1% només el podrà aplicar l'Estat.
Nosaltres no podem anar contra la Llei, hem d’aplicar la normativa. I hem negociat per intentar trobar una altra opció que fos millor per al nostre personal laboral. Aquesta proposta era beneficiosa per a la majoria del personal laboral de l’Ajuntament i la majoria dels organismes autònoms, va ser pactada amb els sindicats majoritaris, amb CCOO i UGT, i es va donar la possibilitat de treballar conjuntament també a l’altre sindicat. I per què vam acordar aquesta proposta? Perquè el que volíem era que tots els treballadors municipals cobrin el mateix per la mateixa feina, i que els mateixos criteris de reducció s’apliquessin a tothom per igual. I aquesta reducció era més beneficiosa per als treballadors laborals. I si us plau no diguem coses que no són veritat. No diguem que si ara no haguéssim fet aquesta proposta en un suposat moment si hi hagués hagut canvis això hauria perjudicat els nostres treballadors. Vostès saben que l’important és la base de cotització, que dóna la suma de tots els conceptes, no només d’un ells. Per tant, no expliquem part de la realitat. No transmetem por i no confonem el personal.
Nosaltres estem aquí per a prendre algunes mesures molt doloroses, però ens hi veiem obligats. Per tant, intentem fer-ho de la millor manera possible, sense crear pors i sense confondre la gent, això sí que és perjudicar el personal de la Casa, que dia a dia està treballant, deixant el millor de si mateixos per servir els nostres ciutadans. Per tant, siguem respectuosos amb el que diem i parlem sempre de la veritat.
I tenim molts problemes perquè estem negociant intensament, des de fa molt temps, perquè tenim situacions que volem millorar. I no diguem tampoc falsetats, la Mesa de Negociació no està mal constituïda, és que algú no ha volgut formar-ne part. Totes elles, i estan respostes aquestes al•legacions. Per tant, no diem el que no és. Si cal fer reunions cada dia, les farem. La nostra voluntat és treballar conjuntament amb el nostre personal, per intentar millorar la situació.
Vostès saben que aquesta mesura, que per a nosaltres significarà deixar de consignar 900.000 euros aproximadament, aquí no ens els estalviarem, perquè al Reial decret queda molt clar que això s’ha d’habilitar:
Primer, a reduir el dèficit, i, segon, a reduir l'endeutament.
Nosaltres sí que hem intentat arribar a aquest acord les darreres dues setmanes, però malauradament l'acord no s'ha produït. Però no ha estat per manca de voluntat nostra, ni tampoc per la majoria dels sindicats d'aquesta Casa, amb els quals ho hem intentat fins a l'últim moment. Malauradament ens veiem obligats a aplicar aquesta retallada del 5%, de manera uniforme, a tot el personal laboral de la Casa.
Vostès diuen també que el FEIL (2009) no va servir per a res, que eren milions malgastats amb urbanitzacions de carrers... i jo els diria que estem parlant de l’any 2009 i en aquest moment es va estimar que això era necessari. Els recordo que, a banda de les inversions que nosaltres gaudim, els carrers i equipaments que hem fet, també van generar més de 300 llocs de treball. Per tant, gent que estava a l'atur, gràcies a aquesta mesura, va poder continuar treballant. I el FEOLS (2010) ha suposat ocupació per a més de 300 persones. Són mesures, doncs, que tenen també aquest altre impacte.

El senyor Xavier Safont-Tria aclareix que en la seva primera intervenció el que ha intentat explicar és que falta contundència, sobretot per part dels ens municipals, per tal que d’una forma conjunta diguem no a les retallades, que no deixen de ser fruit d'una impotència d'un govern que no sap com gestionar un país en crisi, que ve d'una tradició nefasta envers la seva economia.
Aquest no contundent ha de ser bàsicament per protegir el més dèbil, el que està treballant a la nostra Casa, però també al final sortirà d’aquí tothom castigat. El 18% d’IVA voldrà dir que el conjunt de la nostra ciutadania haurà d'acabar pagant una crisi de la qual no en són els responsables. Els responsables són les entitats financeres, immobiliàries, etc.
Vostè, Sra. López, em preguntava per què els sindicats no van a la Mesa de Negociació. Vostè sap molt bé per què no hi van: és una Mesa que ara mateix està impugnada al Contenciós, que no hi van per a no legitimar-la... I això vostè no m'ho hauria de preguntar a mi, sinó que s'hauria d'asseure amb els caps de Recursos Humans, amb els sindicats i haurien de buscar una solució a aquesta situació, que jo crec que és negativa per a l'Ajuntament, per als treballadors i per al mateix govern de la ciutat.
Ho he dit abans: com és possible que la Mesa de Personal Funcionari no estigui constituïda? Alguna cosa s’haurà estat fent malament. Jo tampoc entenc que hi hagi bons i dolents, però tampoc es poden traslladar totes les culpes als altres. Alguna cosa deu estar passant. Jo he reclamat més negociació.
Mirin, hi ha exemples d’altres ajuntaments, per exemple l’Ajuntament de Sabadell. Allà han entès que retallar un 5% el salari dels funcionaris i laborals era un esforç que havien de fer els treballadors de la Casa i que d’alguna manera es podria compensar. Doncs bé, han negociat i han arribat a l’acord que retallaven un 5% el sou, però també retallaven un 5% la jornada laboral. D’això aquí no se n’ha parlat. Per què no s’ha parlat de totes aquestes opcions?
També hi ha altres aspectes com el tema d’equiparar els càrrecs de confiança amb el personal funcionari. No acabem d’entendre com s’han relacionat amb els funcionaris, i, al cap i a la fi, també els mateixos regidors i l’Alcalde hem de ser els màxims responsables de la gestió municipal i el que és lògic és que siguem els que tinguem una retallada molt més important.
Respecte a la gestió, haurem d’analitzar globalment què ha passat aquests darrers anys, en què ens hem cregut que érem rics, el volum de despeses ha augmentat però la realitat és una altra. Amb un país en crisi, hi ha molts llocs per on retallar, i el que jo tinc clar és que ara on s’ha d’invertir en força i contundència és en l’ensenyament, i em sembla que aquest Ajuntament ha demostrat que sí que l’interessa l’ensenyament i per això durant anys hi ha aportat molts diners, cosa que veig positiva. Però potser les arques municipals no són capaces de mantenir aquesta inversió, i el que sí que haurien de fer és exigir amb contundència a aquells qui tenen la responsabilitat en ensenyament, com són la Generalitat i l’Estat, que hi posin els diners.
Torno a insistir, contudència municipal exigint allò que ens pertoca. No podem anar sempre dient “amén” de tot allò que ens ve de dalt i que acabem pagant justos per pecadors.

El senyor Pau Mojedano passa a matisar algunes coses:
Amb tot el respecte, Sra. López, vostè demanava que els grups de l’oposició fóssim respectuosos. Ara, és veritat que aquí no estem valorant voluntats, no neguem ni discutim que vostès hagin tingut una voluntat negociadora, però el que estem valorant són els resultats, i és evident que hi ha hagut un comunicat de la Junta de Personal, en què se'ns diu que aquesta voluntat negociadora no ha estat prou àmplia, o la que hauria d'haver estat.
Estem en un fet històric —el Sr. Mora en feia referència abans— i és que grups d’esquerres estan proposant en tots els àmbits retallades salarials i, en alguns grups, és un fet realment curiós, els que formen part d’aquest Govern. No només això, sinó també es feia referència abans a aquesta falta de capacitat de diàleg, que ja comença a ser un tema reiteratiu en aquest Ajuntament. Però no hi entraré a fons.
El fet és que demanen sacrificis i són necessaris. Estem en un moment molt complicat per a aquesta Casa, per al país en general, i és evident que això requereix que estiguem al costat d'aquell que en aquests moments té la responsabilitat de governar, però aquesta mateixa responsabilitat, aplicada en nosaltres mateixos, exigeix també potser més convicció i fermesa que mai en la defensa d'aquelles qüestions que creiem que són essencials. I és evident també que això ha de comportar una crítica dura que se la mereixen per allò que han estat fent malament, i més encara quan vostès no solament s’han erigit d’una manera continuada, i en això ens perderíem en els temps, en defensors dels drets dels treballadors, sinó també en polítiques de progrés i també negant sistemàticament una situació a Mataró, i al país en general, en què al final el vel s'ha aixecat i hem descobert que era molt pitjor del que podíem pensar.
Per tant, nosaltres, des del nostre grup municipal, i des de Mataró, hem demanat sacrificis, d'acord, però no brindis al sol. S'han de fer sacrificis dirigits a solucionar de veritat els problemes, i hem demanat reiteradament que s’ha d’estudiar a fons l’organització i l’estructura política d’aquest Ajuntament per prendre les mesures que s’hagin de prendre: els organismes autònoms, empreses municipals, fundacions, etc., inèrcies de treball i algunes unitats administratives que tenen més un caràcter fictici que no pas de veritable gestió municipal. En els sacrificis ens hi trobaran a tots, perquè estic convençut que totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament ens posarem al costat del Govern quan veiem que aquests sacrificis van adreçats de debò a solucionar els problemes. Ara bé, salvar la cara de ningú gratuïtament no ho farem.
Això ja els ho hem dit i així serà, perquè la realitat és que aquest país, a dia d'avui, amb totes aquestes mesures continua gastant més del que ingressa. Ja s’ha dit també, però l’eficàcia de les mesures del FEIL (un brindis al sol) ha estat pràcticament zero. I aquí no ens hi trobaran.

La senyora Montserrat López respon al Sr. Safont que no sap quina és la seva font d’informació, però el que ha dit sobre l’Ajuntament de Sabadell a ella li consta tot el contrari: és a dir, que no s’ha aplicat una rebaixada del sou a canvi d’una rebaixa de la jornada laboral. Entre d'altres, perquè això és il•legal, no ho permet el Decret. Dubto molt que el seu Alcalde apliqui una cosa que sap que no és. Per tant, no digui falsetats si us plau. Això no es pot fer i ningú no ho pot aplicar.
Nosaltres estem defensant els interessos del nostre municipi. Estem intentant reclamar allò que creiem que és just. S’ha negociat i s’ha negociat tot el que s’ha pogut i no s’ha limitat cap via, i fins a l'últim moment. I amb els funcionaris no hem negociat, perquè no es pot, tal com indica el Reial decret. Allà s'estipula clarament com s'ha d'aplicar als funcionaris i no es pot negociar. No digui vostè que no està constituïda la Mesa de Personal Funcionari perquè sí que ho està. Expliqui vostè que hi ha un sindicat que no ha volgut formar-ne part, aquesta és la realitat. En el ple ordinari del mes de juny vam portar un acord que havia ratificat aquesta Mesa de Personal i vostè ens va felicitar per haver assolit l’acord. En aquell moment era vàlida i ara ja no? És un sindicat que es nega a participar-hi, i les meves portes sempre han estat obertes, i les de Recursos Humans també. El meu equip ha estat treballant contínuament amb tots els sindicats de la Casa i també amb els treballadors. Si cal fer més reunions, fem-les, totes les que siguin necessàries. Aquesta és la via de la solució, i no pas enviar-nos mails contínuament dient coses que no són veritat, que l'únic que fan és generar por i confusió. Això no està bé i no és just.
Mirin vostès el comunicat de la Junta de Personal. Sí, és veritat, en vam fer un, però casualment no expliquen el comunicat que van emetre els altres sindicats, que són tres (CCOO, UGT i CSIF). Deien totalment el contrari, que sí que havíem negociat i treballat intensament, i que la proposta que entre tots vam acordar era bona per al conjunt dels treballadors laborals de la Casa. Per tant, siguem una mica més oberts i objectius i expliquem-ho tot.
I recordin, vam arribar a un acord amb la Mesa Negociadora, però finalment l’Assemblea de Treballadors no el va acceptar. I jo em vaig comprometre amb els sindicats que aquest acord havia d’estar ratificat per l’Assemblea de Treballadors. Malauradament, i em dol molt, aquest acord no va ser subscrit per l’Assemblea, però m’hi vaig comprometre amb els sindicats, i avui no el porto a aprovació perquè no va ser ratificat. I portem el que diu el Reial decret. Això és acceptar el que havíem acordat amb els sindicats. Per tant, això és important, ser respectuós. En aquest cas, i em dol, tant el meu equip com jo creiem que l’altra proposta era molt millor. Però, al capdavall, respecto el que els treballadors han decidit. 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, passa a fer un seguit d'observacions respecte al que s'ha dit.
Sr. Safont-Tria, el primer a defensar els interessos dels treballadors de la Casa i de fora de la Casa és el conjunt dels treballadors de la ciutat i del país. No en tingui dubte. I sé molt bé en quin bàndol estic. Per tant, no intenti confondre les coses.
Més enllà dels seus brindis al sol (l’exèrcit, els bancs, la Casa Reial)..., en republicanisme tampoc em guanyarà vostè, hi ha la responsabilitat institucional, un decret d'obligat compliment. Vol dir que l’Ajuntament està obligat a complir-lo, i les lleis, ens agradin o no, són d’obligat compliment per part dels ciutadans, especialment per aquells que tenim una responsabilitat de govern.
Vostè deia que s’hauria d’haver invertit més en educació, mestres, etc., però, miri, jo no defensaré aquí el govern de la Generalitat, però, de cada 10 funcionaris que han entrat a l’administració pública catalana els darrers anys, 8 han estat o Mossos d’Esquadra o bé mestres o professors. Això no havia passat mai.
Sr. Mora, vostè deia allò de les trampes al solitari. Doncs, les devem fer aquí i les deu fer el govern de la Generalitat, el de Madrid, a la Comissió Europea, al Fons Monetari Internacional... a tot arreu, perquè està clar que la situació de crisi no és de la ciutat de Mataró, no és d’Espanya, no és d’Europa, sinó que és mundial. També m’ha sobtat que vostè no hagi fet ni una sola crítica a les polítiques neoliberals, que sota el meu punt de vista ens han portat a la situació de crisi, polítiques que després poden haver estat més bé o més mal gestionades pels governs de torn. Aquest Govern també assumirà les seves responsabilitats. En tot cas, aquesta és una situació de crisi mundial, no pas única i exclusiva del nostre país o d’Espanya.
Vostè deia que el FEIL ha estat inútil. A mi els veïns del c/Milans, del c/Balmes, del carrer del Sr. Mojedano, els jugadors de futbol del Cirera, els d'hoquei de l'Iluro, els del Pla d'en Boet, els veïns de la muralla de Sant Llorenç, i tants i altres... no em diuen que el FEIL hagi estat una llançada de calés. N’estan contents, com també ho estan els 700 i escaig treballadors que van aconseguir feina temporal, però feina, i per tant van allunyar l’atur una mica més. Així com algunes empreses que han tingut feina i que s’han pogut salvar gràcies a aquest ajut especial, a aquesta feina extraordinària. Ja vaig dir-ho en el seu moment: “Això no és la solució al problema del finançament municipal, però tan de bo poguéssim tenir un FEIL cada any”.
Li agraeixo la defensa que ha fet vostè dels treballadors, el que passa és que potser n'haurà de fer una llisteta, perquè, pel que es veu, els del Servei de Comunicació no deuen ser treballadors de l'Ajuntament, perquè primer ha dit vostè “els seus mitjans de comunicació”, i jo tinc entès que són els mitjans de comunicació de l’Ajuntament, de la ciutat, i no pas els del Govern, no són els nostres. I suposo que entre aquests treballadors que avui tant defensa també hi deuen ser els tècnics que fan informes que a vostè no li agraden... Ja veig que això va a dies.
Vostè parla del cor, i jo, amb el cor a la mà, tampoc no hagués votat aquestes mesures. Què vol que li digui? Jo tinc el cor molt a l’esquerra. Però la responsabilitat i el sentit comú ens obliguen a fer coses que a mi no m'hagués agradat fer mai, entre altres coses perquè jo em dedico a la funció pública i he volgut que la plusvàlua de la meva feina reportés en el bé comú. I ha estat una constant en la meva vida, i intentaré que ho continuï sent. Per tant, aquest és un ple molt agredolç per a l’Alcalde personalment, perquè ha de prendre mesures que estan imposades per estaments superiors de l'Estat i de la Unió Europea, però que personalment no li agraden gens, sobretot perquè els treballadors no han estat els culpables d'aquesta crisi. Aquests treballadors ni tampoc els altres, els que estan patint la crisi i estan a les cues del SOC.
És cert que calen sacrificis, i aquests no són agradables per a ningú, i per a l'Alcalde tampoc. I si més no, es proposen aquests sacrificis, amb la intenció, i esperem que amb l’èxit, de salvaguardar l'estat del benestar que tant d'esforç ens ha costat construir al llarg d'aquests anys de democràcia al nostre país.
Per tant, comparteixo moltes de les coses que s’han dit a la sala, amb vostè Sr. Mora, algunes amb el Sr. Mojedano i fins i tot força amb el Sr. Safont-Tria. No és una situació agradable per a ningú dels que avui aixecarem la mà en un sentit o un altre, però aquesta responsabilitat institucional de donar resposta al que per llei ens ve imposat ens obliga avui a convocar aquest ple extraordinari.
Tot seguit, conclòs el debat dels punts 2, 3 i 4 de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde posa a votació les propostes d’acord associades.

2  - APLICACIÓ DEL  REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, ALS ELECTES LOCALS I PERSONAL DIRECTIU DEL SECTOR PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.   

“En el context de les mesures establertes pel Reial Decret Llei 8/2010 i les mesures conseqüents adoptades pel govern de la Generalitat de Catalunya, cal abordar una reducció paral•lela de retribució i indemnització dels càrrecs electes i personal eventual.

En primer lloc recordar que la retribució de càrrec electes i dels Caps d’Àrea en condició de personal eventual es troba congelada des de l’exercici 2009, aplicant-se increments zero tant per a l’any 2009 com per a l’any 2010.

D’altra banda seguint les recomanacions de l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, formada per representants de la Federació de Municipis de Catalunya i l’associació Catalana de Municipis i Comarques en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit públic que caldria aplicar a les retribucions dels representants locals, es proposa al Ple l’adaptació d’aquestes recomanacions als representants electes de l’Ajuntament de Mataró.

Així mateix la Comissió Municipalista de Catalunya recomana aplicar a la reducció salarial per a funcionaris eventuals, és a dir els Caps d’Àrea de l’ajuntament de Mataró, els mateixos paràmetres que s’apliquen a la retribució dels funcionaris. Tenint en compte que els funcionaris eventuals no tenen la seva retribució dividida, en sou base, complement de destí i complement específic, però amb la voluntat d’adaptar la reducció en el percentatge equivalent establert pels funcionaris de carrera, la proposta resultant fixa una reducció equivalent a la màxima que s’aplicarà als funcionaris de carrera del grup A1. Aquest percentatge és el mateix que aplicarem al personal directiu del sector públic local

En definitiva, a la vista de les anteriors consideracions és necessari que el Ple municipal torni a acordar les retribucions i indemnitzacions per l’alcalde i regidors/es. Així mateix estableixi les retribucions pels funcionaris eventuals que presten els seus serveis com a Caps d’Àrea de l’Ajuntament de Mataró; i la reducció per càrrecs directius, gerents i directors d’organismes autònoms  i altre personal no afectat directament pel DRL 8/2010.
En virtut del tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar la formulació d’un nou quadre retributiu pels representants electes de l’Ajuntament de Mataró, incloent una reducció del 5% a les percepcions per assistència efectiva a les sessions plenàries, tant en còmput anual com en còmput individualitzat per a cada sessió.

Segon.-  Aprovar una reducció a tots els conceptes salarials del 7% pels funcionaris eventuals que presten els seus serveis com a Caps d’àrea de l’ajuntament de Mataró.

Tercer: Aplicar la mateixa reducció del 7% a  Directors gerents dels organismes autònoms, Fundacions, Entitats Públiques Empresarials, al personal d’alta direcció d’Empreses Municipals i al Defensor del ciutadà.

Quart: Per tal d’aplicar els mateixos criteris a tot el personal del nostre sector públic, i d’acord amb el que preveu la disposició addicional novena del Reial Decret Llei 8/2010, instar la negociació col•lectiva a les entitats del sector públic local a les que no els hi son d’aplicació automàtica les mesures de reducció salarial dictades a l’esmenta’t Real Decret Llei: PUMSA, PROHABITATGE  I AIGÜES DE MATARO.“

Cinquè.-  Manifestar la voluntat d’aquest govern de recuperar aquesta pèrdua salarial tant bon punt l’escenari econòmic i legal ho permetin.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Direcció de Recursos Humans-

3  - APLICACIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ALS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

“Fets

El Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, modifica part del Títol III de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2010, amb l’objecte de reduir les retribucions del personal al servei del sector públic en una mitjana d’un 5 %, amb efectes d’1 de juny de 2010, i respecte a les vigents a 31 de maig d’aquest mateix any.

Dita reducció, que opera tant sobre les retribucions bàsiques com sobre les de caràcter complementari, és d’obligada aplicació a totes les administracions. La normativa bàsica és trascendental per l’assoliment dels objectius comuns de racionalització i eficàcia de les despeses de personal així com de llur reducció mentre persisteixin les circumstàncies econòmiques extraordinàries actuals.

Fonaments de Dret

El Reial Decret- Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic.

L’article 33.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, estableix que correspon al Ple la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.

Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.   Aplicar al personal de l’Ajuntament de Mataró i als organismes autònoms adherits al Conveni col•lectiu de personal laboral de l’Ajuntament de Mataró,  la reducció sobre les retribucions bàsiques, les pagues extraordinàries i el complement de destinació establertes al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel personal funcionari. I aplicar una reducció del 5 % en el complement específic de cadascun dels llocs de treball aprovats a la relació de llocs de treball vigent i un 5% a la resta de complements de caràcter no transitori.

Segon.- Aplicar al personal laboral dels organismes autònoms no adherits o vinculats al conveni col•lectiu de personal laboral de l’Ajuntament de Mataró ,  la reducció establerta en el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, per aquest tipus de personal. “

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6).


4 - ADAPTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE MATARÓ AUDIOVISUAL DE L’ANY 2010 AL REIAL DECRET 8/2010, DE 20 DE MAIG.

“Vist l’Informe adjunt de la Gerent de Mataró Audiovisual en relació a l’adaptació de la Relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual al reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic;

Tenint en compte que l’article 9, secció primera, dels Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d’Administració figura “Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d’ingressos i despeses”.

Per tot el que s'ha exposat, en qualitat de President del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

1. Aprovar l’adaptació i modificació de la relació de llocs de treball 2010, a partir del mes de juny, al Reial decret 8/2010 de 20 de maig.

2. Elevar al Ple de l’Ajuntament l’adaptació i modificació  de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual a partir del juny de 2010:

3. Informar d’aquests canvis a tots els treballadors afectats.

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

 
Servei
Lloc
Règim
Grup
Sou base (/any)
CD (/any)
CE (/any)
Escala
Classe
Categoria
FP
1
MA
Gerent de Mataró Audiovisual i Direcció de Mataró Ràdio
F
A 1
15.064,00
11.372,76
23.971,36
AE
TS
Funcionari de carrera. Tècnic d’Administració Especial - Informació
LLD
2
MA
Responsable d’Administració
L
C1
19.621,84
 
3.055,78
 
 
Batxillerat o COU o FP2 o CFGS administració
C
 
3
MR
Auxiliar tècnic/a de so 1
L
C2
15.256,50
 
4.005,82
 
 
FP2 o CFGS en auxiliar tècnic/a de so
C
 
 
4
MR
Auxiliar tècnic/a de so 2
L
C2
15.256,50
 
2.618,28
 
 
FP2 o CFGS en auxiliar tècnic/a de so
C
 
 
5
MR
Auxiliar tècnic/a de so 3
L
C2
15.256,50
 
2.618,28
 
 
FP2 o CFGS en auxiliar tècnic/a de so
C
 
6
MA
Recepcionista
L
C2
13.197,66
 
2.264,22
 
 
FP1 Administració
C
 

Llegenda:

MA
MATARÓ AUDIOVISUAL
MR
MATARÓ RÀDIO
CD
Complement de Destí
Escala: AE
Administració especial
CE
Complement específic
Classe:
 
Règim:
 
TS
Tècnic Superior
E
Eventual
FP:
Forma de provisió
F
Funcionari
LLD
Lliure designació
L
Laboral
C
Concurs

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 10 hores i trenta minuts del matí,  el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.