Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (12/04/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (12/04/2018)

DECRET
3209/2018 de 9 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 12 d’abril de 2018
Òrgan: Secretaria General


Dia: dijous 12 d’abril de 2018 
Hora:19,00 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries del dia 15-2-2018 i 
22-2-2018 i ordinària del dia 1-3-2018.


2 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS
ALCALDIA

3 Proposta de Festes Locals per a l’any 2019.

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1923/2018 de 28 de febrer, de nomenament representants municipals en l’Associació Xarxa Municipis d’Economia Social i Solidària.


CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

5 Aprovació del Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de Mataró i del seu sector públic local dependent.


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

6 Aprovació definitiva del Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació municipals per part dels grups municipals. 
 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL


7 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 306/17, de 19 d’abril, dictada en el Procediment Ordinari número 167/14, per la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs interposat per enriquiment injustificat per l’Ajuntament de Mataró contra la Generalitat de Catalunya (Dipòsit Rocablanca de Mataró)


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

8 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.

9 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.

10 Donar compte del Decret 1925/2018, de 28 de febrer, d’aprovació de la liquidació 2017 de l’Ajuntament de Mataró.


Servei de Compres i Contractacions

11 Ratificació del Decret 1901/2018, de 27 de febrer, d’ Alcaldia, pel qual s’ aprova la pròrroga per un any del contracte per la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’ animals domèstics abandonats.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

12 Aprovació inicial de la Modificació de l’article 4.c) del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

13 Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup municipal C’s, en el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

14 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.


Llicències, disciplina d’Obres i d’Activitats

15 Delegar en la Junta de Govern Local la competència sancionadora en matèria d’infraccions urbanístiques molt greus, de l’article 222.1 b/ del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprovà el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya.


CIM DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció d’Educació

16 Nomenament representants dels grups municipals al Consell Escolar Municipal.

17 Nomenament membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor.


CIM D’ACCIÓ SOCIAL

Igualtat i Ciutadania

18 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-4-2018 relatiu a l’aprovació del Pla Jove x Mataró 2018-2022.

19 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-4-2018 relatiu a l’aprovació del Pla d’Igualtat 2018-2022.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que s’exposi a Mataró l’obra de Santiago Sierra que reconeix que a Espanya hi ha presos polítics i que va ser censurada per IFEMA a la Fira ArcoMadird2018.

21 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i Socialista, amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA, en motiu del dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i intersexual: la situació de les persones transexuals

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la celebració d'activitats en el marc de l'any europeu del patrimoni cultural 2018.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Mataró confeccioni un Pla de desplegament d’aplicacions de telèfon mòbil d’utilitat per la ciutadania.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per un Ajuntament laic i respectuós amb les creences de tothom.

25 Proposta de resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per utilitzar els solars buits per promoure allotjament temporal i incentivar models alternatius de tinença, accés i ús de l’habitatge.
 

PRECS I PREGUNTES

26 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la creació d’una brigada de neteja de pintades i grafits a Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur de Can Cruzate.

28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè s’adeqüi la vorera i els accessos per a vianants entre l’estació i el Tecnocampus.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les subscripcions a diverses publicacions i el cost anual que representa.

30 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i acompanyi les pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord.

31 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per commemorar el 80è aniversari de l’Hospital de les Brigades Internacionals emplaçat al col•legi dels Salesians.

32 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació amb el “tunel” i el camí entre la Riera i el polígon del Cros.

33 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per reconèixer la tasca de la primera regidora de l’ajuntament de Mataró, Consol Nogueras.

34 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal d’incrementar la taxa de reciclatge de vidre de la ciutat.

35 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la no aplicació de l’Ordenança de Residus a les entitats financeres.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el punt 15 de l‘ordre del dia que es va debatre al passat mes de març de 2018.

37 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació del Mataró Parc.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la subvenció atorgada per aquest Ajuntament l’any 2017 a l’entitat Òmnium Cultural, i així mateix sobre el paper institucional que tindrà dita entitat durant els actes del dia 23 d’abril de 2018 “Diada de Sant Jordi”.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya en relació al comerç del centre de la ciutat i dels barris.

 

L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró