Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (01/02/2024)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (01/02/2024)

Decret  núm. 988/2024 de 29 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 1 de febrer de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 11 de gener de 2024.-
 
2.- DESPATX  OFICIAL.-
 
DICTAMENS CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei d’Ingressos
 
3.- Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances de les Prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari de l’aigua, del servei de clavegueram i dels serveis, treballs i subministrament complementaris a la venda de l’aigua.-
 
Servei d’Intervenció
 
4.- Aprovar les factures dels expedients que es relacionen a la LLISTA GEMA 12023004704 per import de 70.830,21.-euros mitjançant el Reconeixement extrajudicial de crèdits.-
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
5.- Proposta d’aplicació del conveni de personal laboral de l’ajuntament de Mataró al personal subrogat de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro i al personal subrogat de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, S.A.-
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
 
6.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla de Millora urbana PMU-02 El Rengle UE-1.1, UE -1.2 i UE-1.3 de la Illa 1.-
 
7.- Aprovació Text Refós de la Modificació puntual del Pla general El Sorrall 2019.-
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
8.- Donar compte del decret núm.12752/23 de 27 de desembre, d'aprovació del Pla Jove per Mataró 2023-2027.-
 
9.- Donar compte del decret núm.12751/23 de 27 de desembre, d'aprovació de l'actualització del Pla d'Acció Ciutats Amigues de la Gent Gran 2023-2026.-
 
10.- Donar compte del decret núm.12749/23 de 27 de desembre, d'aprovació de la pròrroga per l'anualitat 2024 del III Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 i de l'annex per a l'ampliació de les accions vinculades amb les polítiques LGTBI.-
 
CIM D’ECOLOGIA URBANA
Servei d’Habitatge
 
11.- Acceptar l’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, pels anys 2024-2027 i aprovar el conveni de col·laboració i annexos.-
 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per reprovar el govern i retirar el recurs en contra de no pagar les cotitzacions al Pla de pensions de les persones treballadores d’Aigües de Mataró.-
 
13.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX sobre un canvi en el model de la Policia Local de Mataró.-
 
14.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per tal que s’imposi la mesura de fer un test d’ADN als animals de companyia de la ciutat.-
 
15.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per lluitar contra l’assetjament escolar.-
 
16.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per fer un homenatge anual, com a ciutat, a l’alcalde Josep Abril i Argemí.-
 
PRECS I PREGUNTES
 
17.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró en relació a les reclamacions del comerç local.-
 
18.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre el pàrquing del mercat de la Plaça de Cuba.-
 
19.- Prec que presenta el grup municipal de VOX per garantir el suport en les responsabilitats parentals.-
 
20.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre els problemes que hi ha a l’aparcament de la Ronda President Tarradellas.-
 
21.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre els punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat.-
 
22.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a la retirada de l’amiant de la ciutat.-
 
23.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre la constitució i les reunions dels Consells de Participació de Mataró.-
 
24.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per a tractar el tema de Ca La Madrona.-
 
25.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró en relació a l’aprofitament de l’espai que ocupava l’antiga llar de l’amistat Cheshire.-
 
26.- Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró al respecte del reconeixement de Mataró com a ciutat ferroviària.-
 
27.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la no instrumentalització dels actes institucionals de l’Ajuntament.-
 
28.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per a la certificació del coneixement de llengües minoritàries i d’altres a la ciutat.-
 
Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 
L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán