Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. Sessió del 23/12/2019

Escoltar

Ple municipal extraordinari. Sessió del 23/12/2019

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23 desembre 2019

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 23 de desembre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

1 - Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.
2 - Aprovació definitiva de les bases de subvencions relatives a la fiscalitat municipal per a l'exercici 2020
3 - Aprovació de les modificacions dels acords municipals de delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per cementiris municipals

Servei de Compres i Contractacions

4 - Donar-se per assabentats de la subrogació de l’empresa FCC Medio Ambiente, en els drets i obligacions de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA en el contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges.
 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
La Secretària Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona